У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева бр.28/2022), примењен је скраћени поступак измена и допуна планског дoкумента с обзиром да се ради изменама и допунама плана које представљају мању измену и допуну плана.
Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документације за изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планска решења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област. У току израде Плана су прибављени нови услови и мишљења надлежних органа, као имаоца јавних овлашћења.

“Сл. лист града Панчева“ бр. 45/2023 града Панчева
ПДР – Измене и допуне