Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16) i člana 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 13.07.2017. godine, donela je

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
“DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA” PANČEVO

I
MAJA VITMAN, master ekonomista iz Pančeva, imenuje se za direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo, na period od četiri godine.

II
Imenovana iz tačke I ovog rešenja, zasniva radni odnos na određeno vreme i ista je dužna da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

III
Ovo rešenje je konačno.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu grada Pančeva“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 24. stav 3. Zakon o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16), propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Članom 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), propisano je da Skupština grada imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.
Na osnovu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 2/17), sproveden je Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 26/17.

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo sprovela je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, (u daljem tekstu: Komisija) obrazovana Rešenjem Skupštine grada Pančeva broj II-04-06-21/2016-3 od 17. juna 2016. godine i broj II-04-06-3/2017-1 od 17. marta 2017. godine.

Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava konstatovala, da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo, podneta jedna blagovremena prijava i to Maje Vitman, master ekonomiste iz Pančeva.
Komisija je, nakon razmatranja dokaza koji su priloženi uz prijavu kandidata, konstatovala da je prijava potpuna, sa priloženim svim potrebnim dokazima, te je na sednici održanoj 06. juna 2017. godine, Zaključkom II utvrdila Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak po javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo.
Polazeći od obaveze Komisije utvrđene članom 40. Zakona o javnim preduzećima, a u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“ broj 65/16), Komisija je sprovela izborni postupak u kome je izvršila ocenu stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata i to:
– stručnu osposobljenost kandidata stečenu visokim obrazovanjem i stručnu osposobljenost kandidata stečenu radnim iskustvom na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, kao i radno iskustvo u organizovanju i vođenju poslova uvidom u podatke iz prijave kandidata;
– stručnu osposobljenost kandidata za praktičnu primenu znanja i veština kandidata u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća, poznavanje propisa koji se primenjuju u radu javnog preduzeća, veština komunikacije u međuljudskim odnosima usmenim razgovorom sa kandidatom, prema unapred pripremljenim pitanjima.
Provera veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja kandidata izvršena je od strane relevantne institucije i dostavljena Komisiji.
Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 23. juna 2017. godine sastavila rang listu za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo, i istu dostavila nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva radi pripreme Nacrta rešenja o imenovanju direktora.

Gradsko Veće grada Pančeva utvrdilo je predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva” Pančevo i dostavilo ga sa rang listom Skupštini grada na razmatranje i donošenje.

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                                                             PREDSEDNIK SKUPŠTINE
SKUPŠTINA GRADA                                                                                                                   Tigran Kiš
GRAD PANČEVO
BROJ: II-04-06-3/2017-3
Pančevo, 13.07.2017. godine