На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, улица Ослобођења број 15.

Радно место:Директор Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Панчево, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Панчево – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, улица Масарикова 1а.

Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката “Младост” Панчево– НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, улица Војводе Радомира Путника број 33.

Радно место: Директор Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника “Аутотранспорт-Панчево” Панчево – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће “Долови” Долово, улица Краља Петра I број 5;

Радно место:Директор Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Долови” Долово – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Омољица” Омољица

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће “Омољица” Омољица, улица Арсенија Чарнојевића број 1.

Радно место:Директор Јавног комуналног предузећа “Омољица” Омољица, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Омољица” Омољица – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
“БНС” Банатско Ново Село

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће “БНС” Банатско Ново Село, улица Маршала Тита број 67.

Радно место:Директор Јавног комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново Село, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “БНС” Банатско Ново Село – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

 

 

 

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево број II-04-06-21/2016-4 од 04. јулa 2016. године,

Скупштина града Панчева
oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ

Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално предузеће “Глогоњ” Глогоњ, улица Београдска број 7.

Радно место:Директор Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ, на период од четири године. Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора:
1) да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Републике Србије;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач град Панчево, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко Градског услужног центра града Панчева, у затвореној коверти, на адреси Трг Краља Петра I број 2-4, 26101 Панчево са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Глогоњ” Глогоњ – НЕ ОТВАРАЈ

Докази који се прилажу уз пријаву:
 извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о пословној способности (оригинал или оверена фотокопија)
 уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
 доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе)
 доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца)
 доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења / потврде послодавца)
 изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке
 уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране надлежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања.

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је Ивана Марковић, секретар Комисије, тел.013/308-730, сваког радног дана од 11 до 15 часова.