Sednica će se održati 21. oktobra 2015. godine(sreda) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” br. 1/15-prečišćen tekst), sazivam XLI sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXXVIII sednice Skupštine grada Pančeva, održane 31.08.2015. godine.

– Verifikacija Zapisnika sa XXXIX sednice Skupštine grada Pančeva, održane 14.09.2015. godine.

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu.

2. Predlog izmene Plana za postavljanje pokretnih objekata i uređaja i bankomata na površinama javne namene

3. Predlog odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža .

4. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja, bez naknade, na nepokretnosti «Gradski stadion» u Pančevu.

5. Predlog odluke o načinuutvrđivanjatroškovne (neprofitne) zakupnine za stanove namenjene socijalnom stanovanju .

6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odlukeo postavljanju manjih montažnih, pokretnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene.

7. Izmena Programa poslovanja JKP «Higijena»Pančevo za 2015. godinu (četvrta izmena).

8. II Izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Pančevo za 2015. god inu.

9. Izmena Programa rada i finansijskog plana za 2015. godinu Turističke organizacije Pančevo.

10. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika «Autotransport – Pančevo» Pančevo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu .

11. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja preduzeća JRP «RTV PANČEVO» za 2014. godinu sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu .

12. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «BNS» Banatsko Novo Selo za 2014. godinu sa Finansijskim izveštajem za 2014. godinu .

13. Finansijski izveštaj i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Vod-Kom» Jabuka za 2014. godinu .

14. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzaća „Dolovi“ Dolovo

15. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata «Mladost»Pančevo, broj: 1340/3 od 21.09.2015. godine, o donošenju Finansijskog plana Javnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata «Mladost»Pančevo, za period od 01.01. – 31.12.2016. godine, za rashode za koje je neophodno sprovesti postupke javnih nabavki do kraja 2015. godine .

16. Predlogzaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Zelenilo» Pančevo o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2014. godinu, broj:92-2448/38 od 11.06.2015. godine .

17. Predlogzaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Higijena» Pančevo, broj: 5180/53-3 od 26.06.2015. godine .

18. Predlogzaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Mladost» Pančevo, broj:915/3 od 15.06.2015. godine .

19. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika «Autotransport – Pančevo» Pančevo broj: 1/2015-32-29 od 29.06.2015. godine .

20. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Starčevac» Starčevo, broj: 40/2015 od 09.06.2015. godine.

21. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Kombrest» Banatski Brestovac o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2014. godinu, broj: 85/15 od 24.06.2015. godine .

22. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Glogonj» Glogonj o raspodeli dobiti broj: 02-35/2015 od 20.08.2015. godine .

23. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «BNS» Banatsko Novo Selo o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2014. godinu od 26.06.2015. godine .

24. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Vod-Kom» Jabuka broj: 321 od 16.09.2015. godine .

25 .Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Dolovi» Dolovo o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, od 14.09.2015. godine .

26 Predlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća «Omoljica» Omoljica broj: 12/2015 od 26.06.2015. godine.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-16/2015-16

Pančevo, 14. oktobar 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE      PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Mirjana Jocić                            Tigran Kiš