Седница ће се одржати 28. јула 2015 . године (уторак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), сазивам XXXVI седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXXV седнице Скупштине града Панчева, одржане 02.07.2015. године.

1. Предлог одлуке о доношењу измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево.

2. Предлог одлуке о измени Планагенералнерегулацијенасељеног места Качарево.

3. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 к.о.Војловица, у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву.

4. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана.

5. Програм пословања ЈКП «Аутотранспорт – Панчево»Панчево за 2015. годину – Измена И.

6. Друга измена Програма пословања ЈКП «Старчевац»Старчево за 2015. године

7. Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Зеленило“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

8. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Младост“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

9. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

10. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

11. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Старчевац“ Старчево за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

12. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комбрест“ Банатски Брестовац за 2014. годину са Финансијским извештајем за 2014. годину.

13. Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2014. годину.

14. Предлог одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева.

15. ПредлогОдлуке о покретању поступка за прибављање непокретности – зграда у функцији осталог образовања-ДЕЧИЈА УСТАНОВА, у јавну својину града Панчева.

16. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево.

17. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево о расподели добити оствареној у 2014. години, број: 1945-40/1 од 12. 06. 2015. године.

18. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Грејање“ Панчево о условном отпису законске затезне камате, број: 10/1945-40 од 12. 06. 2015. године.

19. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“ Панчево о измени ценовника услуга Аутобуске станице Панчево, број: 1/2015-32-30 од 29. 06. 2015. године.

20. Предлог решења о измени Решења о избору члана Градског већа града Панчева.

ИНФОРМАТИВНО:

– Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – јун 2015. године.

Mатеријал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II – 04-06-16/2015-11

Панчево, 21. јул 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                 Филип Митровић, дипл.економиста