Dana 17.06.2015. godine, podnet je Zahtev za sazivanje hitne sednice Skupštine grada, koji je potpisalo više od 1/3 odbornika Skupštine grada Pančeva, sa predlogom dnevnog reda.

Odredbom člana 61. stav 1. Poslovnika Skupštine grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br.1/15 – prečišćen tekst) propisano je da je predsednik Skupštine dužan da sednicu zakaže na zahtev Gradonačelnika, Gradskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahteva.

Na osnovu navedenog sazivam sednicu Skupštine grada Pančeva, koja će se održati 19.06.2015. godine sa početkom u 10 časova. Uz poziv dostavljam Vam Zahtev sa predloženim dnevnim redom.

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/  i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II -04-06-16/2015-8

Pančevo, 17. jun 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE     PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški              Filip Mitrović, dipl.ekonomista