Sednica će se održati 11. marta 2015. godine(sreda) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” 1/15-prečišćen tekst), sazivam XHVIII sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXVII sednice Skupštine grada Pančeva, održane 27.02.2015. godine.

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu.

2. Izmene i dopune Programa poslovanja i Finansijskog plana Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ Pančevo za 2015. godinu.

3. I Izmena i dopuna Programa poslovanjaJavnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Pančevo za 2015. godinu.

4 . Izmene i dopune Programa poslovanjaJavnog komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata “Mladost” Pančevo za 2015. godinu.

5. Izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća”BNS” Banatsko Novo Seloza 2015. godinu.

6. Godišnji izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva za 2014. godinu.

7. Godišnji izveštaj o aktivnostima Zaštitnika građana grada Pančeva za 2014. godinu .

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/Ii 109/ISekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINAGRADA

BROJ:  II – 04-06-16/2015-3

Pančevo, 04. marta 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški                 Filip Mitrović, dipl.ekonomist