Седница ће се одржати 11. марта 2015. године(среда) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 1/15-пречишћен текст), сазивам XХVIII седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXVII седнице Скупштине града Панчева, одржане 27.02.2015. године.

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину.

2. Измене и допуне Програма пословања и Финансијског плана Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево за 2015. годину.

3. И Измена и допуна Програма пословањаЈавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево за 2015. годину.

4 . Измене и допуне Програма пословањаЈавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2015. годину.

5. Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа“БНС“ Банатско Ново Селоза 2015. годину.

6. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације града Панчева за 2014. годину.

7. Годишњи извештај о активностима Заштитника грађана града Панчева за 2014. годину .

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/Ии 109/ИСекретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНАГРАДА

БРОЈ:  II – 04-06-16/2015-3

Панчево, 04. марта 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки                 Филип Митровић, дипл.економист