Предмет отуђења је катастарска парцела број 1909/5 К.О. Панчево у улици Моше Пијаде у Панчеву – неизграђено грађевинско земљиште, уписана у Лист непокретности број 16129, у јавној својини града Панчева.

Оглас је објављен 15.10.2015. године у недељнику „Панчевац“, на званичном сајту Града Панчева и званичном сајту ЈП „Дирекције за изградњу и уређење града Панчева“ Панчево.

Текст ОГЛАСА можете преузети ОВДЕ .