Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу, услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје и максималан износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:

1) премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем тексту: премија за млеко); 2) тов јунади; 3) тов јагњади; 4) тов јаради; 5) тов свиња; 6) краве дојиље; 7) кошнице пчела; 8) производњу конзумне рибе; 9) краве за узгој телади за тов; 10) квалитетне приплодне млечне краве; 11) квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве); 12) квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе); 13) квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче); 14) родитељске кокошке тешког типа; 15) родитељске кокошке лаког типа; 16) родитељске ћурке; 17) квалитетне приплодне матице риба шарана и 18) квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописима којима се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње.

Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног лица односно предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју,  Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, и то за:

1) први и други квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће године,
2) трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће године,
3) четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, јагњади, свиња и јаради  у органској сточарској производњи подноси се Управи за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље подноси се Управи за сваку календарску годину од 3. маја текуће године до 31. јануара наредне године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела подноси се Управи за сваку календарску годину, једанпут годишње од 3. маја до 30. јуна текуће године.

Захтев за остваривање права на подстицаје за производњу конзумне рибе у органској сточарској производњи подноси се Управи за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године.

Захтев за остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи подноси се Управи за сваку годину од 3. маја до 30. септембра текуће календарске године, за краве отељене у периоду од 1. септембра претходне календарске године до 31. августа текуће календарске године.

Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетна приплодна грла подноси се Управи, и то:
1) од 20. маја до 30. октобра текуће године;
2) од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу од 15. октобра до 31. децембра претходне календарске године.

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 55.000.000 динара.

Изузетно у 2017. години  може се оствари право на подстицај за краве за узгој телади за тов у органској сточарској производњи, за краве отељене у периоду од 1. јануара до 31. августа 2017. године.

Правилник