Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na te podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to:

1. osnovni podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji
2. regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji (u daljem tekstu: regres za đubrivo) u iznosu od 17 dinara po litru, odnosno kilogramu, a najviše 3.400 dinara po hektaru
Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 70% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u konvencionalnoj biljnoj proizvodnji.

Pravo na podsticaje  ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva uz uslov:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom  zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Zahtev za osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji, podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 03. maja do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u periodu od 03. maja do 30. septembra tekuće godine.

Regres za đubrivo ostvaruje se za kupljeno đubrivo u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine, za radove u poljoprivredi.

Za ostvarivanje prava na podsticaje, pored osnovne dokumentacije , dostavlja se i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije kopija ugovora o saradnji sa proizvođačem i kopija ugovora koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom u kojem je podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant.

U slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Ukupni maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari je 136.000 dinara.

Pravilnik