Министарство пољопривреде и заштите животне средине (Управа за аграрна плаћања) је покренуло нови програм субвенционисања младих пољопривредника. Врсте подстицаја, услoви, нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац пријаве на конкурс за oствaривaње прaвa нa пoдстицaje, као и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику дефинисани су Правилником о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји обухватају подршку програмима и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње и припреме пољопривредних производа за тржиште на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;

3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење прераде млека, поврћа и воћа на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс, који расписује Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Више информација можете потражити на следећем линку: http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-diversifikaciju-dohotka-i-unapredjenje-kvaliteta-zivota-u-ruralnim-podrucjima-kroz-podrsku-mladim-poljoprivrednicima/

Правилник – млади

Захтев – млади