Пројекти/програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољопривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2017. годину.

Предмет овог Jавног позива је мера 102 – Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде.

Циљ мере је економски и социјално јако рурално становништво кроз одрживи развој пољопривреде, диверзификацију економских активности и унапређење социјалног развоја у руралним срединама.

Максимални износ су/финансирања по пројекту/програму је 250.000,00 динара.

Средства ће бити коришћена за су/финансирање пројеката/програма чији су ефекти:

– унапређењe пољопривредне производње,

– диверзификација непољопривредних активности кроз унапређење домаће радиности и свих видова руралног туризма,

– стварање основе за повећање дохотка руралног становништва,

– унапређење знања, вештина и умења актера у руралном развоју,

– повезивање и умрежавање заинтересованих страна у руралном развоју,

– размена искустава и примена добре праксе,

– подизање еколошке свести,

– унапређење заштите и безбедности,

– већа доступност културним и социјалним садржајима,

– унапређење мултикултуризма и националне толеранције у руралним срединама,

– подизање капацитета удружења грађана у руралним срединама.

На конкурсу могу да учествују удружења грађана која испуњавају следеће услове:

– да су регистрованa у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон) са седиштем, односно организационом јединицом на територији Града Панчева;

– да су поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта/програма су/финансираног од стране Града Панчева (уколико је удружење било носилац пројекта/програма претходне године);

– да нису поднела предлог пројекта/програма у ком су предложене исте активности пројекта/програма за су/финансирање, односно да им није одобрен такав пројекат/програм, од неког другог фонда.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:

– попуњен Образац за писање пројекта/програма;

– попуњен Образац буџета пројекта/програма;

– фотокопију/електронски извод личне карте лица овлашћеног за заступање.

Попуњена, потписана и оверена конкурсна документација доставља се у затвореној коверти са назнаком Јавни позив за су/финансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја града Панчева за 2017. годину – не отварати” на пошти или писарници Градске управе града Панчева, радним даном од 8 до 15 сати, на адреси:

Г р а д П а н ч е в о

Градска Управа

Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој

Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Рок за подношење пријаве предлога програма/пројекта на овај Јавни позив је 7 дана од дана објављивања.

За све додатне информације и обавештења можете се јавити Одељењу за развој села и рурални развој Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој Градске управе града Панчева, III спрат, канцеларија 312, зграда Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, на телефон 013/308-945 или путем електронске поште на адресу natasa.rajkov@pancevo.rs

Јавни позив

Образац за писање предлога пројеката/програма

Образац буџета пројекта/програма