Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 30.05.2019. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka IV Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2019-3 od 29.05.2019. godine, pa je na osnovu članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj 129/07, 83/14 – dr. Zakon,101/16-dr.zakon i 47/18) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/15 – prečišćen tekst, 12/16 i 8/19) doneo

Z A K LJ U Č A K

Gradonačelnik grada Pančeva prihvata Zaključak IV Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2019-3 od 29.05.2019. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja podrška početnicima u biznisu (pravno- finansijsko savetovanje u poslovanju) u 2019. godini  (prijave pristigle u periodu od 01.04. 2019. do 25.04.2019. godine), koji je sastavni deo ovog Zaključka.

Zaključak Gradonačelnika grada Pančeva