Na osnovu članova 6. i 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-Odluka US i 14/2016), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. zakon), članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon) i članovima 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA-MANIFESTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati projekti-manifestacije čiji se sadržaj odnosi na oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti-manifestacije koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja. Projekte – manifestacije treba da odlikuje inovativnost ili sadržaj koji podržava/omogućava održavanje već tradicionalnih manifestacija koje su se pozicionirale kao uspešne, ekološki edukativne i koje afirmišu trajno ekološko opismenjavanje prevashodno kod dece i mladih.

Pravo učešća:
Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine i koja će svoj projekat – manifestaciju realizovati na teritoriji Grada Pančeva.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju i registrovana udruženja građana van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine, ukoliko se projekat – manifestacija realizuje na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja građana mogu da učestvuju sa svojim predlozima na jednom od dva raspisana konkursa, na Konkursu za projekte ili na Konkursu za projekte-manifestacije, a ne na oba konkursa istovremeno.

Podnošenje prijave:
Projekat-manifestacija po ovom konkursu, podnosi se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti OVDE

Predlog projekta-manifestacija obavezno treba da sadrže:
– fotokopiju Statuta (strane iz koje se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine)
– fotokopiju PIB obrasca
– popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta-manifestacije koji se sastoji iz četiri dela: Osnovni podaci, Detaljan opis projekta-manifestacije, Detaljan finansijski plan i Potpisana izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava (aplikacioni formular je na sajtu).

Projekti-manifestacije koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte – manifestacije:
Prilikom odlučivanja o dodeli dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta-manifestacije koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;
– broj učesnika projekta-manifestacije sa teritorije grada Pančeva;
– visina sopstvenog učešća, odnosno sredstava iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe, društvene mreže i drugi načini prezentacije)
– ranija uspešnost projekta-manifestacije, ukoliko se održava u kontinuitetu i ima tradiciju održavanja
– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa (ako je udruženje građana ranije koristilo sredstva budžeta, da li je ispunilo ugovorne obaveze).

Rokovi za sprovođenje konkursa:
– prijave za konkurs se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”, a konkurs će biti objavljen odmah po donošenju Rešenje Gradonačelnika.
– odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Grada Pančeva u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije.
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2019. godine
– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2020.

Podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja nakon realizacije projekta-manifestacije:
Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta-manifestacije može se preuzeti OVDE

Nakon realizacije projekta-manifestacije potrebno je priložiti detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Vrednovanje projekata-manifestacija:
Troškovi pojedinačnih projekata-manifestacija koje sufinansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 250.000,00 dinara.
Predloge projekata-manifestacija razmatra Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu utvrđenih kriterijuma.
Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:
Sa nosiocem izabranog projekta-manifestacije zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta-manifestacije; vrsta i obim projekta-manifestacije; vreme realizacije projekta-manifestacije; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta-manifestacije i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Pančeva za 2019. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac“

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.
Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata-manifestacija, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat-manifestaciju. Takođe, isto udruženje ne može dobiti sredstva za realizaciju i jednog projekta i jednog projekta-manifestacije.
Sredstva neće biti odobrena podnosiocima predloga projekata-manifestacija:
– za nepotpune i neblagovremene prijave
– za projekte-manifestacije koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti
– za zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim projektima-manifestacijama
– za predloge projekata-manifestacija u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za projekat-manifestaciju
Za sufinansiranje projekata-manifestacija na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.500.000 dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2019. godinu.

Predloge projekata – manifestacija poslati poštom ili dostaviti u Uslužnom centru grada Pančeva u zatvorenoj koverti sa naznakom:

K O N K U R S
ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA – MANIFESTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2019. GODINU

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine

N E   O T V A R A T I