Na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture  („Službeni list grada Pančeva“, broj 39/23), Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada  Pančeva raspisuje

JAVNI POZIV

 

licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture,  radi ostvarivanja prava na  uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za 2024. godinu

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ima lice koje ispunjava sledeće uslove :

  1. ima status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa zakonom
  2. ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva
  3. nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu

 

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje stiče se na osnovu podnete prijave i sledećih dokaza, i to :

  1. Popunjeni formular-prijava za ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje
  2. Obrazac 1 – Izjava o saglasnosti za obradu i pribavljanje ličnih podataka
  3. Uverenje nadležnog reprezentativnog udruženja u kulturi o činjenicama upisanim u Regisatar lica
  4. Fotokopija ili očitana lična karta
  5. Uverenje o podacima iz Jedinstvene evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

 

III.  Rok, način objavljivanja i dostavljanja prijave:

Prijave na poziv se mogu podneti do 08.01.2024. godine za celu 2024. godinu, a takođe mogu se podnositi i tokom cele godine ukoliko neko lice u međuvremenu stekne status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture, a koje je utvrđeno od strane reprezentativnog udruženja u kulturi.

Prijave se dostavljaju putem Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4 , sa naznakom:

za“JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture,  radi ostvarivanje prava na  uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje „

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 013/308 906, ili putem imejl-a: nevenka.kljajic@pancevo.rs.