POSLOVNIK
ŽENSKE ODBORNIČKE MREŽE
SKUPŠTINE GRADA PANČEVA
OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Poslovnikom Ženske odborničke mreže Skupštine grada Pančeva (u daljem tekstu: Ženska odbornička mreža) uređuju se: naziv, javnost rada, programska načela i ciljevi, sastav, prava i obaveze članica, oblici organizovanja, organi upravljanja, izbor, razrešenje, trajanje mandata, prestanak rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Ženske odborničke mreže.

Član 2.

Žensku odborničku mrežu čine odbornice Skupštine grada Pančeva. Odbornice Skupštine grada Pančeva će zajednički, u skladu sa svojim interesovanjima, učestvovati u radu Ženske odborničke mreže.

Član 3.

Ženska odbornička mreža nema status pravnog lica.

Član 4.

Sedište Ženske odborničke mreže je u Pančevu, ulica Trga kralja Petra 2-4, sedište Skupštine grada Pančeva.

PROGRAMSKA NAČELA I CILJEVI

Član 5.

Ženska odbornička mreža deluje radi ostvarivanja programskih načela i ciljeva koji su garant parlamentarne demokratije, vladavine prava i poštovanja osnovnih ljudskih sloboda i prava.

Ženska odbornička mreža će svoj rad i ciljeve usmeriti ka rešavanju problema građanki Pančeva, a u skladu sa postojećim okvirom za unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji i u koordinaciji sa planovima i radom Ženske parlamentarne mreže Skupštine Republike Srbije i Ženske parlamentarne mreže Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine kao i u skladu sa Planom aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva kroz međusobnu koordinaciju.

Programska načela su:

 • poštovanje ljudskih prava i sloboda bez obzira na versku, rasnu i nacionalnu pripadnost, kao i pripadnost po osnovu pola i roda, političkog uverenje i socijalnog stanja;
 • uvođenje gender mainstreaminga (rodnih politika u javne politike);
 • ostvarivanje ravnopravnosti polova;
 • zaštita i unapređivanje prava i položaja žena, dece, osoba sa invaliditetom, LGBT zajednice, pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, verskih zajednica, izbeglih i raseljenih lica;
 • zaštita i unapređivanje položaja porodice;
 • zaštita i ostvarivanje interesa građanki i građana;
 • unapređenje razvoja lokalne samouprave;
 • praćenje donošenja i izvršenja odluka i podnošenje inicijativa za izmenu i donošenje novih akata i mera radi unapređivanja položaja žena u lokalnoj zajednici.

Cilj osnivanja Ženske odborničke mreže je udruživanje odbornica Skupštine grada Pančeva iz različitih političkih partija, radi unapređenja rodne ravnopravnosti i boljeg položaja žena u gradu Pančevu.

Odbornice Skupštine grada Pančeva se udružuju sa ciljem da svojim zajedničkim radom u Skupštini grada Pančeva otvore teme od posebne važnosti za građanke Pančeva. Ovo se posebno odnosi na oblasti političkog i javnog života, zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite i zapošljavanja, porodične odnose, kulturu, sport i medije, u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave.

Član 6.

U ostvarivanju programskih načela i ciljeva iz člana 5. ovog Poslovnika, koriste se demokratska, nenasilna, parlamentarna i vanparlamentarna sredstva, ne prihvatajući nedemokratska, totalitarna i druga nasilna sredstva.

Programska načela se ostvaruju :

 • edukacijom članica Ženske odborničke mreže kao i ostalih odbornica;
 • umrežavanjem, horizontalnom i vertikalnom (unutar svake političke partije, sa drugim političkim partijama, sa nevladinim i civilnim sektorom, sa medijima i drugim mehanizmima);
 • pokretanjem dijaloga u lokalnoj sredini;
 • pokretanjem inicijativa za uvođenje rodnih politika u javne politike vođenjem dijaloga;


PRAVA I OBAVEZE ČLANICA

Član 7.

Članice Ženske odborničke mreže su ravnopravne u svojim pravima i obavezama, u skladu sa ovim Poslovnikom. Članica ima pravo da:

 • bira i bude birana u organe Ženske odborničke mreže;
 • ravnopravno učestvuje u aktivnostima Ženske odborničke mreže;
 • slobodno izražava svoje mišljenje;
 • slobodno predlaže i pokreće inicijative u skladu sa ovim Poslovnikom i programskim načelima i ciljevima;
 • bude zaštićena u obavljanju aktivnosti;
 • učestvuje u ostvarivanju programskih načela;
 • bude informisana o aktivnostima Ženske odborničke mreže;
 • ostvaruje i druga prava.

Član 8.

Članica Ženske odborničke mreže ima obavezu da:

 • poštuje Poslovnik i odluke organa Ženske odborničke mreže;
 • da redovno prisustvuje sednicama;
 • zastupa i ostvaruje programska načela i odluke Ženske odborničke mreže;
 • savesno izvršava obaveze od strane organa čija je članica;
 • ispunjava i druge obaveze u skladu sa ovim Poslovnikom.


PRESTANAK ČLANSTVA

Član 9.

Članstvo u Ženskoj odborničke mreži prestaje:

 • prestankom odborničkog mandata u Skupštini grada Pančeva;
 • istupanjem iz Ženske odborničke mreže;
 • odlukom Ženske odborničke mreže;


DELOKRUG RADA

Član 10.

Žensku parlamentarnu mreže čine odbornice u aktuelnom sazivu Skupštine grada Pančeva. Ženska odbornička mreža, u skladu sa programskim načelima i ciljevima:

 • bira i razrešava koordinatorku i zamenicu koordintorke;
 • usvaja Poslovnik o svom radu;
 • usvaja Plan aktivinosti;
 • donosi odluke, deklaracije, zaključke, mišljenja i stavove;
 • razmatra i usvaja Izveštaj koordinatorke o radu Ženske odborničke mreže;
 • razmatra i druga pitanja vezana za delovanje Ženske odborničke mreže;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Poslovnikom.

Član 11.

Ženska odbornička mreža punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članica. Odluke se donose na sednicama, većinom glasova prisutnih članica Ženske odborniučke mreže. Za punovažan rad i odlučivanje na sednicama potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja članica Ženske odborničke mreže. Ako se utvrdi da ne postoji kvorum potreban za rad, koordinatorka odlaže sednicu.


ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 12.

Žensku odborničku mrežu predstavlja i zastupa koordinatorka i zamenica koordinatorke. Ženska odbornička mreža može da ovlasti druge članice da zastupaju i predstavljaju Žensku odborničku mrežu u skladu sa ovim Poslovnikom.

Član 13.

Koordinatorka se bira iz reda članica Ženske odborničke mreže. Prva koordinatorka i zamenica koordintorke Ženske odborničke mreže bira se iz reda Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada i to predsednica i zamenica predsednice, odnosno članica Saveta.

Koordinatorke se menjaju na svaka četiri (4) meseca tako što zamenica koordinatorke postaje koordinatorka, a svaka sledeća zamenica koordinatorke se bira iz redova članica Ženske odborničke mreže po redosledu osvojenih mandata u Skupštini grada.

Član 14.

Dužnosti koordinatorke su:

 • da predstavlja Žensku odborničku mrežu u javnosti zajedno sa zamenicom, budućom koordinatorkom;
 • da daje zadatke članicama Ženske odborničke mreže;
 • da saziva i predsedava sastancima Ženske odborničke mreže;
 • da se stara o izvršenju odluka Ženske odborničke mreže;
 • da obavlja i druge poslove koje joj povere članice Ženske odborničke mreže.


JAVNOST RADA

Član 15.

Rad Ženske odborničke mreže je javan. Javnost rada se ostvaruje organizovanjem javnih skupova, tribina, učestvovanjem na okruglim stolovima putem zvaničnih internet prezentacija i drugim načinima delovanja i uključivanja građanki i građana.


OBLICI ORGANIZOVANJA

Član 16.

Ženska odbornička mreža u skladu sa programskim načelima i ciljevima sarađuje sa političkim partijama, udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i u inostranstvu. Ženska odbornička mreža podnosi inicijative za učlanjenje u organizacije.


STUPANJE NA SNAGU

Član 17.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.