ПОСЛОВНИК
ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником Женске одборничке мреже Скупштине града Панчева (у даљем тексту: Женска одборничка мрежа) уређују се: назив, јавност рада, програмска начела и циљеви, састав, права и обавезе чланица, облици организовања, органи управљања, избор, разрешење, трајање мандата, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад Женске одборничке мреже.

Члан 2.

Женску одборничку мрежу чине одборнице Скупштине града Панчева. Одборнице Скупштине града Панчева ће заједнички, у складу са својим интересовањима, учествовати у раду Женске одборничке мреже.

Члан 3.

Женска одборничка мрежа нема статус правног лица.

Члан 4.

Седиште Женске одборничке мреже је у Панчеву, улица Трга краља Петра 2-4, седиште Скупштине града Панчева.

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ

Члан 5.

Женска одборничка мрежа делује ради остваривања програмских начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине права и поштовања основних људских слобода и права.

Женскa одборничка мрежа ће свој рад и циљеве усмерити ка решавању проблема грађанки Панчева, а у складу са постојећим оквиром за унапређење родне равноправности у Републици Србији и у координацији са плановима и радом Женске парламентарне мреже Скупштине Републике Србије и Женске парламентарне мреже Скупштине Аутономне Покрајине Војводине као и у складу са Планом активности Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева кроз међусобну координацију.

Програмска начела су:

 • поштовање људских права и слобода без обзира на верску, расну и националну припадност, као и припадност по основу пола и рода, политичког уверење и социјалног стањa;
 • увођење gender mainstreaminga (родних политика у јавне политике);
 • остваривање равноправности полова;
 • заштита и унапређивање права и положаја жена, деце, особа са инвалидитетом, ЛГБТ заједнице, припадника мањинских националних заједница, верских заједница, избеглих и расељених лица;
 • заштита и унапређивање положаја породице;
 • заштита и остваривање интереса грађанки и грађана;
 • унапређење развоја локалне самоуправе;
 • праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива за измену и доношење нових аката и мера ради унапређивања положаја жена у локалној заједници.

Циљ оснивања Женске одборничке мреже је удруживање одборница Скупштине града Панчева из различитих политичких партија, ради унапређења родне равноправности и бољег положаја жена у граду Панчеву.

Одборнице Скупштине града Панчева се удружују са циљем да својим заједничким радом у Скупштини града Панчева отворе теме од посебне важности за грађанке Панчева. Ово се посебно односи на области политичког и јавног живота, здравствене заштите, образовања, социјалне заштите и запошљавања, породичне односе, културу, спорт и медије, у складу са надлежностима локалне самоуправе.

Члан 6.

У остваривању програмских начела и циљева из члана 5. овог Пословника, користе се демократска, ненасилна, парламентарна и ванпарламентарна средства, не прихватајући недемократска, тоталитарна и друга насилна средства.

Програмска начела се остварују :

 • едукацијом чланица Женске одборничке мреже као и осталих одборница;
 • умрежавањем, хоризонталном и вертикалном (унутар сваке политичке партије, са другим политичким партијама, са невладиним и цивилним сектором, са медијима и другим механизмима);
 • покретањем дијалога у локалној средини;
 • покретањем иницијатива за увођење родних политика у јавне политике вођењем дијалога;


ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНИЦА

Члан 7.

Чланице Женске одборничке мреже су равноправне у својим правима и обавезама, у складу са овим Пословником. Чланица има право да:

 • бира и буде бирана у органе Женске одборничке мреже;
 • равноправно учествује у активностима Женске одборничке мреже;
 • слободно изражава своје мишљење;
 • слободно предлаже и покреће иницијативе у складу са овим Пословником и програмским начелима и циљевима;
 • буде заштићена у обављању активности;
 • учествује у остваривању програмских начела;
 • буде информисана о активностима Женске одборничке мреже;
 • остварује и друга права.

Члан 8.

Чланица Женске одборничке мреже има обавезу да:

 • поштује Пословник и одлуке органа Женске одборничке мреже;
 • да редовно присуствује седницама;
 • заступа и остварује програмска начела и одлуке Женске одборничке мреже;
 • савесно извршава обавезе од стране органа чија је чланица;
 • испуњава и друге обавезе у складу са овим Пословником.


ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА

Члан 9.

Чланство у Женској одборничке мрежи престаје:

 • престанком одборничког мандата у Скупштини града Панчева;
 • иступањем из Женске одборничке мреже;
 • одлуком Женске одборничке мреже;


ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 10.

Женску парламентарну мреже чине одборнице у актуелном сазиву Скупштине града Панчева. Женска одборничка мрежа, у складу са програмским начелима и циљевима:

 • бира и разрешава координаторку и заменицу координторке;
 • усваја Пословник о свом раду;
 • усваја План активиности;
 • доноси одлуке, декларације, закључке, мишљења и ставове;
 • разматра и усваја Извештај координаторке о раду Женске одборничке мреже;
 • разматра и друга питања везана за деловање Женске одборничке мреже;
 • обавља и друге послове у складу са овим Пословником.

Члан 11.

Женска одборничка мрежа пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланица. Одлуке се доносе на седницама, већином гласова присутних чланица Женске одборниучке мреже. За пуноважан рад и одлучивање на седницама потребно је присуство већине од укупног броја чланица Женске одборничке мреже. Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, координаторка одлаже седницу.


ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 12.

Женску одборничку мрежу представља и заступа координаторка и заменица координаторке. Женска одборничка мрежа може да овласти друге чланице да заступају и представљају Женску одборничку мрежу у складу са овим Пословником.

Члан 13.

Координаторка се бира из реда чланица Женске одборничке мреже. Прва координаторка и заменица координторке Женске одборничке мреже бира се из реда Савета за родну равноправност Скупштине града и то председница и заменица председнице, односно чланица Савета.

Координаторке се мењају на свака четири (4) месеца тако што заменица координаторке постаје координаторка, а свака следећа заменица координаторке се бира из редова чланица Женске одборничке мреже по редоследу освојених мандата у Скупштини града.

Члан 14.

Дужности координаторке су:

 • да представља Женску одборничку мрежу у јавности заједно са заменицом, будућом координаторком;
 • да даје задатке чланицама Женске одборничке мреже;
 • да сазива и председава састанцима Женске одборничке мреже;
 • да се стара о извршењу одлука Женске одборничке мреже;
 • да обавља и друге послове које јој повере чланице Женске одборничке мреже.


ЈАВНОСТ РАДА

Члан 15.

Рад Женске одборничке мреже је јаван. Јавност рада се остварује организовањем јавних скупова, трибина, учествовањем на округлим столовима путем званичних интернет презентација и другим начинима деловања и укључивања грађанки и грађана.


ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Члан 16.

Женска одборничка мрежа у складу са програмским начелима и циљевима сарађује са политичким партијама, удружењима и другим организацијама у земљи и у иностранству. Женска одборничка мрежа подноси иницијативе за учлањење у организације.


СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 17.

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.