Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost organizovalo je 16. decembra 2016. godine u Palati Srbije konferenciju „Sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou“.

Vlada Republike Srbije u poslednje dve godine je postavila rodnu ravnopravnost među prioritetne oblasti strukturnih reformi i javnih politika. Poboljšanje položaja žena i njihovo učešće u političkom, ekonomskom i društvenom životu jedan je od prioriteta. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost  je izradilo Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost (2016 – 2020) i Nacionalni akcioni plan (NAP) za njeno sprovođenje (2016 – 2018), a da bi se uspostavio efikasan mehanizam koordinacije i praćenje sprovođenja NAP-a u našim lokalnim samoupravama u saradnji sa Nemačkom organizacojom (GIZ) je organizovana konferencija kako bi  kroz zajednički rad došli do rešenja koja će olakšati nastojanja i angažovanja  lokalnih mehanizama na sprovođenju mera iz NAP-a.