Na osnovu člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon), člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16) i člana 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 12. oktobra 2016. godine, donela je

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “DOLOVI” DOLOVO

I
TREŠA RADONJIN, dipl. inženjer poljoprivrede iz Dolova, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo, na period od četiri godine.

II
Imenovani iz tačke I ovog rešenja, zasniva radni odnos na određeno vreme i isti je dužan da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja o imenovanju u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

III
Ovo rešenje je konačno.
IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu grada Pančeva“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

O b r a z l o ž e nj e

Članom 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS» broj 129/07 i 83/14-dr.zakon) i članom 39. tačka 10. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15-prečišćen tekst i 12/16), propisano je da Skupština grada imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 24. stav 3. Zakon o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS» broj 15/16), propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Na osnovu Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 20/16), sproveden je Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo koji je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 61/16.

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo sprovela je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo, obrazovana Rešenjem Skupštine grada Pančeva broj II-04-06-21/2016-3 od 17. juna 2016. godine.

Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava konstatovala, da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo, podneta 1 prijava-blagovremena, razumljiva i potpuna, sa priloženim svim potrebnim dokazima. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti uslova za imenovanje direktora, priloženih uz prijavu kandidata, Komisija je na sednici održanoj 17. avgusta 2016. godine, Zaključkom IV utvrdila Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo.

Polazeći od obaveze Komisije utvrđene članom 40. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je sprovela postupak provere i ocenjivanja kandidata u skladu sa Odlukom o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Pančevo („Službeni list grada Pančeva“ broj 8/13 i 14/16).

Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 12. septembra 2016. godine sastavila rang listu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo, sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje direktora i zajedno sa Zapisnikom o izbornom postupku dostavila nadležnim organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Pančeva radi pripreme Nacrta akta o imenovanju direktora.
Gradsko Veće grada Pančeva utvrdilo je predlog akta o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća “Dolovi” Dolovo i dostavilo ga sa rang listom i zapisnikom o izbornom postupku Skupštini grada na odlučivanje.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA                          PREDSEDNIK SKUPŠTINE
SKUPŠTINA GRADA                                                                           Tigran Kiš
GRAD PANČEVO
BROJ: II-04-06-21/2016-7
Pančevo, 12. oktobar 2016. godine