На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2022. годину бр. II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2022-355 од 12.04.2022. године, град Панчево расписује,

Јавни позив
за доделу субвенције почетницима/
почетницама у бизнису самозапошљавање у 2022. години

Бесповратна средства за самозапошљавање (субвенције) додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица пријављеног на евиденцију незапослених код Националне службе за запошљавање, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту који припадају категорији теже запошљивих лица и то:

– млади до 30 година,  вишкови запослених, припадници ромске националн мањине, незапослена лица старија од 50 година, особе са инвалидитетом, жене, жртве породичног насиља и самохрани родитељи

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2022. години  

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање за 2022. годину

Изјаве

Закључак Градоначелника града Панчева

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева и биће отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.09.2022. године