URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKERAZRADE LOKACIJE za izgradnju ekonomskih objekata za smeštaj poljoprivrednih mašina P+1 (objekat 1 i objekat 2), na kat.parcelama broj 2441, 2443 i 2444 K.O. Omoljica, na lokaciji ul.Vinogradi Kod, izrađenog odstrane «Art Royal inženjering» ul. Nikole Pašića 48/44, Užice, za investitora«Art Royal inženjering» ul. Trg slobode broj 1, Pančevo . Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, broj 2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/308-905, kancelarija 609, u vremenu od 10 do 13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 24.03.2017.godine.

Idejno rešenje:
Oglas za javnu prezentaciju

Urbanistički projekat:
– UP