Skupštinu grada Pančeva čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Pančeva. Odbornici se biraju na četiri godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Skupština grada Pančeva ima 70 odbornika:

 • Aleksić Danijela
 • Andrejević Ivan
 • Arsenović Vesana
 • Balčaković Jakša
 • Blažotić Stjepan
 • Bojić Nemanja Marko
 • Vuković Miljana
 • Gligorijev Dragoslav
 • Gligorić Branislav
 • Granić Tina
 • Grujoski Svetlana
 • Dangubić Nikola
 • Despić Miljana
 • Duduj Joška
 • Đukanović Ljiljana
 • Đurica Vladimir
 • Đurica Milorad
 • mr Zarubica Milan
 • Jankov Goran
 • dr Jaćimovski Darko
 • Jahurić Jadranka
 • Jevrić Šajn Jovana
 • Jelić Pavlinka
 • Jojić Petar
 • Jošić Aleksandar
 • Kesić Marijana
 • Kirbus Nada
 • Kiš Tigran
 • Kokoškov Aleksandra
 • Kulik Branislav
 • Lazarov Jovan
 • Lazić Snežana
 • Levnajić Saša
 • Malešević Nikola
 • Matić Miloš
 • Milanović Nada
 • Milovac Bogdan
 • dr Milošević Stanislav
 • Minić Milica
 • Mirčić Dragan
 • Mladenović Marko
 • Mrđen Slobodan
 • dr Ovuka Slobodan
 • Pavlov Saša
 • Petrović Branka
 • Pešterac Filip
 • Popović Melita
 • Popović Suzana
 • Radosavljević Vesna
 • Radosavljević Milorad
 • Rajačić Zoran
 • Raketić Branislav
 • Ranc Karolj
 • Rašković Boško
 • Rosić Ivana
 • Simeunović Dejan
 • Stanić Zoran
 • Stanković Teodora
 • Stamenkovski Stefan
 • Stojičić Dragana
 • Sušec Željko
 • Tadić Andrijana
 • Tešić Ivan
 • Topalović Đuro
 • Topić Nedeljko
 • Filipović Milan
 • Filipović Nikola
 • Furundžić Vesna
 • Čubrić Zoran

Pravo i dužnost odbornika je da učestvuje u radu Skupštine i radnih tela čiji je član. Odbornici su dužni da najkasnije 48 časova pre početka zakazane sednice obaveste sekretara Skupštine o eventualnoj sprečenosti učešća na sednici.

Pravo odbornika na naknadu troškova za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine i njenih radnih tela i na naknadu drugih troškova vezanih za vršenje odborničke funkcije uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

Odbornik ima pravo da bude obaveštavan o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja funkcije odbornika.

Radi potpunijeg obaveštavanja, odbornicima se redovno dostavljaju službene publikacije i informativni i dokumentacioni materijal o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice Skupštine i o drugim pitanjima iz delokruga Skupštine.

Odbornik ima pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od predsednika Skupštine, predsednika stalnih radnih tela Skupštine, sekretara Skupštine, gradonačelnika, Gradskog veća, načelnika Gradske uprave o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira njihovih prava i dužnosti, odnosno poslova iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalazi, a koja su mu potrebna za vršenje funkcija odbornika.