Gradonačelnik grada Pančeva  prihvata Zaključak IV Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj II-06-06-19/2016-2 od 04. aprila 2016. godine u vezi sa realizacijom mere aktivne politike zapošljavanja ,,Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica“ u 2016. godini.

                                                                Z A K LJ U Č A K   IV

Savet za zapošljavanje grada Pančeva daje pozitivno mišljenje na prijave potencijalnih izvođača javnih radova pod rednim brojem prijave: 1508-10170-3/2016, 1508-10170-8/2016, 1508-10170-16/2016, 1508-10170-18/2016, 1508-10170-19/2016, 1508-10170-20/2016, 1508-10170-21/2016 i 1508-10170-22/2016 iz Tabele Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica 2016. (prijave na koje je Savet dao pozitivno mišljenje).

Više o rezultatima možete pogledati OVDE:

Pozotivna lista prijava- javni radovi