KONKURS U OBLASTI UNAPREĐENJA SOCIJALNE POLITIKE U GRADU PANČEVU U 2017. GODINI

Predlog Komisije za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike u vezi sa završenim Konkursom za finansiranje-sufinansiranjem projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2017. godini.

Na Konkursu za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2017. godini, koji je raspisao Gradonačelnik grada Pančeva 28. aprila. 2017. godine, u predviđenom roku, podneto je ukupno 22 predloga projekta ustanova i organizacija civilnog društva, 13 predloga za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima u 2017. godine, kao i jedan predlog za finansiranje programa monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite.

Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti socijalne politike, na sastanku održanom 15.06.2017. godine, nakon detaljne analize i vrednovanja svih podnetih predloga projakata i programa sačinila je predlog za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2017. godini za potrebe odlučivanja Gradonačelnika grada Pančeva.

Komisija je dala Predlog za finansiranje-sufinansiranje projekata za ustanove i organizacije civilnog društva da od ukupno 22 predloga projekta ustanova i organizacija civilnog društva budu odobrena 3 predloga projekta ustanova u ukupnim iznosu od 492.550 RSD i 11 predloga projekata organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 8.492.550 RSD. Takođe su predložili da se raspodele opredeljena sredstva u iznosu od 4.500.000 RSD svim prijavljenim udruženjima osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima kao i to da se za potrebe monitoringa i evaluacije lokalnih usluga socijalne zaštite Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu odobre sredstva u iznosu od 350.000 RSD.

Na listi predloga za za finansiranje-sufinansiranje projekata nalaze se sledeća ustanove i udruženja:

1. Udruženje: Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ Pančevo,
Projekt:Pružanje usluge lični pratilac,
Iznos za finansiranje: 6.485.404 RSD,
Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro procenjenom potrebom, dobro odabranom temom i ciljnom grupom. Potrebno je izvršiti izmenu u budžetu tako da se troškovi tačke I honorari i troškovi tačke 2 podtačka 2.,3. i 4.umanje za 20%, a ta sredstva prenesu na troškove kod tačke 2 podtačka 1. Lični pratioci;

2.Udruženje: „Za porodicu“ Pančevo,
Projekt:„Prevencija agresivnog ponašanja mladih“,
Iznos za finansiranje: 225.000 RSD,
Mišljenje Komisije: Nastavak prošlogodišnjeg projekta sa novim učesnicima u radionicama. Potrebno je smanjiti aktivnosti na realni broj meseci za realizaciju kao i revidirati budžet i to troškove kod tačke 1 honorari , kod tačke 2 štampanje brošura i tačke 3 putni troškovi (na maksimalno 8.000 rsd);

3. Ustanova: „Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije-Pančevo“ Pančevo,
Projekt:„Zatvori svoje oči, otvori svoje srce i oslikaj život“,
Iznos za finansiranje: 184.660 RSD,
Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom koja se odnosi na razvijanje alternativnih oblika usluga i servisa (radno okupaciona terapija i psihološke radionive) namenjenih osobama sa smanjiti aktivnosti i budžet u tačkama 1 i 2 budžeta za 40.000 dinara;

4.Ustanova: „Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih“ Pančevo,
Projekt:„Govorno-slušne vežbe“,
Iznos za finansiranje: 100.900 RSD,
Mišljenje Komisije:Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom , ciljnom grupom i aktivnostima koje se odnose na razvijanje govorno slučnih kapaciteta dece sa problemima u sluhu i govoru;

5. Ustanova: ŠOSO „Mara Mandić“Pančevo,
Projekt:„Bezbedno do škole 2“,
Iznos za finansiranje: 199.760 RSD,
Mišljenje Komisije:Nastavak prošlogodišnjeg projekta. Predložen za finansiranje u traženom iznosu sa dobro odabranom temom, dobro planiranim aktivnostima i neophodan za realizaciju redovnih aktivnosti u dnevnom boravku.

6.Udruženje: „Udruženje hranitelja „Duga“ Pančevo,
Projekt:„Izazovi hraniteljstva“,
Iznos za finansiranje: 147.100 RSD,
Mišljenje Komisije: Nastavak kvalitetnog projekta sa dobro prepoznatom potrebom i dobro odobrenom ciljnom grupom. Potrebno je smanjiti aktivnosti i budžet u delu troškova honorara za 40.000 dinara;

7. Ustanova: Centar za socijalni rad „Solidarnost“ Pančevo,
Projekt:„Unapređenje usluge SOS telefonskog savetovanja-Pozovi 0800 100 113“,
Iznos za finansiranje: 130.000 RSD,
Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom temom , ciljnom grupom i aktivnostima koje se odnose na obuke stručnih sardnika za psihosocijalnu podršku žrtvama porodičnog nasilja. Smanjiti aktivnosti i budžet u delu tačke 1 tačke 2 i 4;

8. Udruženje: „Crveni krst Pančevo“ Pančevo,
Projekt:„Solidarna podrška među generacijama“,
Iznos za finansiranje: 223.000 RSD,
Mišljenje Komisije: Nastavak kvalitetnog projekta sa dobro prepoznatom potrebom i dobro odobrenom ciljnom grupom.Smanjiti aktivnosti na 5 meseci i umanjiti budžet za 40.000;

9.Udruženje: „Udruženje obolelih od multiple skleroze „Južni Banat“Pančevo,
Projekt:„Svet boja“,
Iznos za finansiranje: 202.900 RSD.
Mišljenje Komisije: Nastavak kvalitetnog projekta sa dobro prepoznatom potrebom i dobro odobrenom ciljnom grupom.Smanjiti period realizacije aktivnosti i troškove budžeta za 40.000 dinara;

10.Udruženje: „Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa,“Pančevo,
Projekt:„Budućnost savremene tehnologije“,
Iznos za finansiranje: 198.100 RSD,
Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom ciljnom grupom i aktivnostima. Smanjiti period realizacije aktivnosti i budžet za 40.000;

11.Udruženje: „Centar za edukaciju i lični razvoj „Psihogeneza“,
Projekt:„Prevencija profesionalnog sagorevanja (BURNOUT-a)“,
Iznos za finansiranje: 208.800 RSD,
Mišljenje Komisije: Inovativan projekat sa dobro odabranom ciljnom grupom i aktivnostima na podizanju kvaliteta stručnog rada zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.Smanjiti aktivnosti za 1 mesec troškove budžeta u tački 1 i 2 za 40.000 dinara;

12.Ustanova: „Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja „Spomenak“,
Projekt:„OJAČAJ SEBE, PREDUPREDI GREŠKU 5“,
Iznos za finansiranje: 169.995 RSD,
Mišljenje Komisije: Nastavak projektih aktivnosti iz prethodnih godina sa dobro odabranom temom, dobro odabranom ciljno grupom, kvalitetno planiranim aktivnostima kao nadogradnja ranije postignutih rezultata
Smanjiti aktivnosti tj period realizacije na 5 meseci i troškove budžeta za 30.000 dina;

13. Udruženje: „Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva“,
Projekt:„Podrška inkluziji osoba ometenih u intelektualnom razvoju i osoba sa invaliditetom putem pravne pomoći i informisanja njihovih porodica“,
Iznos za finansiranje: 152.200 RSD,
Mišljenje Komisije: Kvalitetan projekat sa dobro odabranom ciljnom grupom i aktivnostima.
Smanjiti troškove za 20.000 dinara i aktivnost za period od mesec dana;

14.Udruženje: Udruženje “Na pola puta”
Projekt:„Pomoć u kući za decu, mlade i odrasle OSIT“,
Iznos za finansiranje: 364.486 RSD,
Mišljenje Komisije: Nastavak projektih aktivnosti iz prethodnih godina sa dobro odabranom temom, dobro odabranom ciljno grupom, kvalitetno planiranim aktivnostima kao nadogradnja ranije postignutih rezultata
Smanjiti troškove za 40.000 dinara.

Predlog za sufinansiranje programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima u 2017.godine:

 1. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banat, predloženo je180.000 dinara,
 2. Udruženje građana Društvo za borbu protiv raka “Pančevo”, predloženo je 195.000 dinara,
 3. Udruženje “Nova +”, predloženo je 160.000 dinara,
 4. Udruženje distrofičara Južnobanatskog okruga, Pančevo, predloženo je 250.000 dinara,
 5. Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije-Pančevo“, predloženo je 1.250.000 dinara,
 6. Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva, predloženo je 240.000 dinara,
 7. Udruženje ratnih vojnih invalida Grada Pančeva, predloženo je 110.000 dinara,
 8. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih“,predloženo je 1.250.000 dinara,
 9. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, predloženo je 250.000 dinara,
 10. Društvo za cerebralnu paralizu i srodna oštećenja Pančevo, predloženo je 150.000 dinara,
 11. Udruženje obolelih od multiple skleroze «Južni Banat», predloženo je 170.000 dinara,
 12. Društvo za unapređenje položaja vulnerabilnih društvenih grupa, predloženo je 115.000 dinara,
 13. Udruženje “Na pola puta” Pančevo, predloženo je 180.000 dinara.

Komisija je Gradonačelniku grada Pančeva sačinila listu predloga projekata za odbijanje finansiranja-sufinansiranja. Na toj listi se nalaze:

 1. Udruženje: Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banata,

Naziv projekta:„Biram život žene“,

Obrazloženje Komisije: Projekat ne ispunjava uslove navedene u Konkursu, tema projekta ne obrađuje ni jednu navedenu komponentu iz Konkursa, ne predviđa uslugu socijalne već zdravstvene zaštite;

2. Udruženje: Udruženje “Nova +”,

Naziv projekta: „Razvoj i unapređenje usluga parnjačkog savetovanja i pomoći u kući za ljude koji žive sa HIV-om i osoba ugroženih HIV/AIDS-om“,

Obrazloženje Komisije: Projekat isti kao i prethodne godine bez inovativnosti, novih korisnika i parnjačkih savetnika-edukatora;

3. Udruženje: Udruženje gerontodomaćica Banatske vile,

Naziv projekta:Pomoć najugroženijim starim licima iz naseljenih mesta grada Pančeva“,

Obrazloženje Komisije: Projektne aktivnosti predimenzionirane, a period realizacije prekratak. Ovako planirana usluga nema održivost.Budžet projekta nesistematičan i neispravno popunjen;

4. Udruženje: Udruženje građana za brigu o deci i mladima „Prepoznaj U Sebi“,

Naziv projekta:Ruke ti se pozlatile“,

Obrazloženje Komisije:Predimenzionirane aktivnosti i budžet. Predviđene aktivnosti odnose se na podršku u obrazovanju a ne uslugu socijalne zaštite;

5. Udruženje: Udruženje Roma „Danica“,

Naziv projekta:Zaustavimo nasilje nad Romkinjama“,

Obrazloženje Komisije: Predlog projekta se upućuje na konkurs za Rome koji će raspisati grad Pančevo, s obzirom da projek prema temi, aktivnostima i ciljnoj grupi pripada navedenom konkursu;

6. Udruženje: Gradsko udruženje svih penzionera,

Naziv projekta:Teleasistencija-briga o starima“,

Obrazloženje Komisije: Predimenzioniran i nejasno napisan budžet, nema spiska stručnih lica koja će sprovoditi aktivnosti, oprema služi dok traje realizacija konkursa, što govori da ova vrsta usluge nema održivost;

7. Udruženje: Gerontološki centar Pančevo,

Naziv projekta:Sigurni u svom domu“,

Obrazloženje Komisije: Redovna delatnost ustanove odnosno Službe pomoći u kući za odrasla i starija lica. Projekat nema inovativnost već podrazumeva proširenje redovne delatnosti koja je regulisana aktima grada;

8. Udruženje: Fitness-budo klub „FLEX“,

Naziv projekta:Fitnesom do lepšeg izgleda i zdravije kičme“,

Obrazloženje Komisije: Projekat ne ispunjava uslove navedene u Konkursu, tema projekta ne obrađuje ni jednu navedenu komponentu iz Konkursa, ne predviđa ni jednu uslugu socijalne zaštite, već zdravstvene zaštite.

Podnosioci predloga projekta/programa imaju pravo uvida u podnete obrasce i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva (do 21.06.2017. godine). Prigovor se predaje Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prigovor na listu vrednovanja pristiglih projekata i programa-” Konkurs za finansiranje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređivanja socijalne politike u gradu Pančevu u 2016. godini”

Grad Pančevo

Trg kralja Petra I 2-4

26101 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

soba 203

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata i programa koji će se putem ovog konkursa finansirati-sufinansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.