Gradonačelnik grada Pančeva

raspisuje
K O N K U R S
ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI
ZA 2016.GODINU

 

 

Projekti treba da ispunjavaju uslove iz člana 5. Pravilnika o načinu, merilima kriterijumima i merilima za izbor projekata i programa u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva (najmanje 3 kriterijuma).

Projekti i programi obuhvataju oblasti delovanja koji se odnose na:

likovne, primenjene i vizuelne umetnosti
izdavaštvo i diskografiju
muzičko, muzičko scensko stvaralaštvo
filmsku i pozorišnu produkciju
istraživanje, zaštitu i korišćenje kulturnog/industrijskog
nasleđa i dr.naučna i stručna istraživanja u kulturi
podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva
podršku dečijem stvaralaštvu , stvaralaštvu za decu i
dr.manjinskim i osetljivim grupama
podršku manifestacijama

Pravo učešća na konkursu, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač grad Pančevo , imaju fizička i pravna lica – subjekti u kulturi, a partneri mogu biti ustanove kulture sa teritorije grada Pančeva, kao i subjekti u kulturi iz Srbije i inostranstva.

Podnosioci predloga mogu aplicirati sa najviše 3 predloga projekta, s tim, da ne mogu da se pojavljuju sa istim projektom na drugim konkursima koje raspisuje grad Pančevo.

Period realizacije projekta je do kraja 2016. godine.

Komisija za vrednovanje projekata i programa u oblasti kulture donosi listu vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koja će se objaviti se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Podnosioci projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od najviše 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.
Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebnom obrascu. Prijava se može dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja – Odseku za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti ovde (prijava i kriterijumi)

OBAVEZNI PRILOZI

Rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre.
Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije);
Kod Kulturne razmene, učešće na festivalima, i dr. međunarodnim učešćem, neophodno je podneti i pozivno pismo organizatora
Kod izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju, a kod filmskog stvaralaštva scenario.

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.
Predlozi projekata i programa dostavljaju se u 2 štampana primerka u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva i elektronskom poštom na e-email nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Konkurs je otvoren do 02.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava. Prva sednica Komisije će se održati 20 dana nakon raspisivanja Konkursa, u nedeljnom listu A.D „Pančevac“, nakon toga će se Komisija sastajati najmanje jednom u 45 dana.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 308 906 – Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor.
Kontakt osoba: Nevenka Kljajić.

Napomena: Instruktaža za zainteresovane koji će učestvovati na konkursu biće organizovana 09.03.2016. godine, u Maloj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva sa početkom u 14.30 časova.