На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. зак.) и Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15),

Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Панчева у 2016. години, које спроводе удружења/организације

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења/организације са седиштем на територији Републике Србије, која су регистрована у Агенцији за привредне регистре и која сагласно одредбама својих статута остварују циљеве из области безбедности саобраћаја.

У обзир ће се узети пројекти који доприносе реализацији следећих општих и посебних циљева из области безбедности саобраћаја:

– општи циљ су/финансирања пројеката удружења/организација из области безбедности саобраћаја је смањење броја саобраћајних незгода на путевима на територији града Панчева, као и ублажавање последица саобраћајних незгода које настају на путевима на територији града Панчева.

– посебни циљеви су/финансирања пројеката удружења/организација из области безбедности саобраћаја су:

 1. планирање и спровођење промотивних активности ради унапређивања и учвршћивања позитивних ставова и понашања значајних за безбедно учествовање у саобраћају (кампање, семинари, акције,трибине, издаваштво, промоције и сл.);
 2. унапређење саобраћајног васпитања и образовања, односно едукација ученика завршних разреда средњих школа о безбедном учествовању у саобраћају – активности усмерене ка едукацији младих учесника у саобраћају;
 3. спровођење конкретних активности које се односе на повећање безбедности рањивих учесника у саобраћају (конкретно – бициклисти и мотоциклисти);
 4. активности усмерене ка возачима трактора, комбајна, мотокултиватора и сл. у насељеним местима града Панчева, ради октклањања потенцијалних ризика при учествовању оваквих возила у саобраћају на путевима.

Пројекат се односи на 3 (три) групе учесника у саобраћају:

 1. Млади учесници у саобраћају (ученици завршних разреда средњих школа)
 2. Бициклисти и мотоциклисти
 3. Возачи трактора, комбајна, мотокултиватора и сл.

Удружења/организације конкуришу за су/финансирање пројекта у целини, или за део пројекта који се односи на поменуте групе учесника у саобраћају.

Предлог пројекта треба да садржи (електронска форма и 1 штампани примерак):

 • Попуњен формулар за подношење предлога пројекта (потписан и оверен печатом удружења/организације)
 • Потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте)
 • Потписану изјаву о прихватању одговорности
 • Фотокопију Решења о регистрацији у АПР-у, односно фотокопију другог документа којим се доказује правни статус
 • Биографију сваког од чланова тима
 • Биографију удружења/организације – опис претходних искустава и достугнућа у области безбедности саобраћаја (значајни пројекти и активности) – до две А4 стране текста
 • Оверену копију извода из Статута удружења/организације у коме је утврђено да се циљеви удружења/организације остварују у области безбедности саобраћаја.

Прилози (необавезни део):

 • Мaтeриjaли, публикaциje, нoвински члaнци и oстaлa дoкумeнтaциja кoja илуструje рaд пoднoсиoцa предлога пројекта.

Финансирање:

 • За реализацију овог Kонкурса, обезбеђена су средства у буџету града Панчева за 2016. годину;
 • средства која се могу добити за реализацију пројекта износе максимално 150.000 динара по групи учесника у саобраћају, које су предмет пројекта.

Рокови:

 • Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 20. септембар 2016. године за део који се односи на бициклисте и мотоциклисте , односно 23. септембар 2016. године за део који се односи на возаче трактора, комбајна, мотокултиватора и сл., односно 17. октобар за део који се односи на младе учеснике у саобраћају.
 • Пројекат (део пројекта) чију ће реализацију финансирати Град путем овог Конкурса, мора бити реализован у року од 21 дана од дана пријема средстава, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 15. децембра 2016. године.

Објављивање и формулари:

Конкурс је објављен на званичној презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на страни Конкурси и јавни позиви. Формулар за конкурисање можете преузети у Агенцији за саобраћај Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, канцеларија 307, или са интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу се добити на телефон 308-713 или путем e-maila ranko.marcetic@pancevo.rs и srdjan.polovina@pancevo.rs.

Средства неће бити одобрена Удружењима/организацијама у следећим околностима:

 • непотпуних и неблаговремених пријава,
 • подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе

Предлоге пројеката разматра и оцењује Kомитет за безбедност саобраћаја града Панчева, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2016. годину. Предлагачи чији предлог буде прихваћен и одобрен за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комитет за безбедност саобраћаја утврди, објавиће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs.

Коначну одлуку о избору пројекта који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Документација за подношење пројекaта се може предати у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти, или препоручено поштом, са следећом назнаком:

 

Пријава на

 К О Н К У Р С

за су/финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Панчева у 2016. години, које спроводе удружења/организације

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26101 Панчево

Комитет за безбедност саобраћаја града Панчева

Н Е   О Т В А Р А Т И !

Формулар предлога програма/пројекта

Изјава о прихватању одговорности корисника средстава Буџета града Панчева за 2016. годину

Споразум о партнерству