На основу Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 62. Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 38/15, 32/16, 7/17-исправка и 21/18), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19,16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

 

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ТЕШКИМ И ХРОНИЧНИМ ОБОЉЕЊИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2021. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

Програми удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима од интереса за град Панчево у области социјалне заштите.

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ :

Удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима са територије града Панчева

САДРЖАЈ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА:

1. Попуњен Образац за подношење захтева за доделу средстава за програме рада удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у Панчеву за 2021. годину у 5примерака,

2. Kопија решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказујеправни статус удружења,

3. Копија Захтева за регистрацију годишњег завршног рачуна за 2020. годину – 1 примерак,

4. Копија потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак,

5. Копија извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују уобласти у којој се програм реализује,

6. Потписана изјава корисника средстава буџета града Панчева за 2021. годину о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава за пријаву на Конкурс за суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима у области социјалне заштите у граду Панчеву у 2021. години,

7. Интерни акт о антикорупцијској политици (Етички кодекс, односно акт који садржи етичка правила или план интегритета организације, као вид интерног антикоруптивног акта),

8. Изјава о давању сагласности за обраду података о личности и

9. Уплата Градске административне таксе у износу од 129,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела 97, позив на број 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број: 16/08, 26/09,25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18 41/19 и 70/20 ).

Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА:

1. Програм се односи на реализацију мера и активности предвиђених важећом Стратегијом развоја социјалне заштите града Панчева и другим прописима.

2. Број чланова удружења којима се обезбеђује подршка остваривањем годишњег програма,

3. Видљивост програма у локалној заједници,

4. Број планираних волонтера за реализацију програма.

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2021. годину

– за програмске трошкови организација цивилног друштва-конкурс, средства у износу од 5.000.000 динара

Максималан износ средстава за суфинансирање програма рада удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима, биће посебно одређен на основу вредновања програмских активности, броја обухваћених корисника, доступности услуге и економичности трошкова, а у складу са расположивим средствима у буџету града Панчева за 2021. годину.

СРЕДСТВА НЕЋЕ БИТИ ОДОБРЕНА У СЛЕДЕЋИМ ОКОЛНОСТИМА:

-Услед подношења непотпуних пријава,

-Подносиоцу предлога програма који у претходном периоду није успешно реализовао одобрени програм, односно није испоштовао уговорне обавезе.

РОК ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ:

Рок за подношење завршног извештаја је 15 дана од дана завршетка реализације програма, а најкасније до 30. јануара 2022. године.

ОБЈАВЉИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурс ће се објављује на званичној интернет презентацији града Панчева: www.pancevo.rs/, порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева и биће отворен 15 дана од дана објављивања, те се предлози програма могу достављати у назначеном року.

Образац за подношење предлога програма удружења може се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, канцеларија 209 или електронски на званичној интернет презентацији града Панчева: http// www.pancevo.rs/

Oсоба за контакт: Мирјана Савков, тел. 013/308-871

 

ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗБОР:

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, према утврђеним критеријумима и приоритетима, којом приликом ће сачинити Листу вредновања и рангирања пристиглих програма, на основу које ће Градоначелник града Панчева извршити избор, односно донети одлуку о избору програма и којом ће одобрити суфинансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2021. годину.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева. Предлагачи програма имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе вредновања и рангирања, као и право приговора на листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма који ће се путем овог Конкурса суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева , на порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева.

Предлагачи програма чија апликација буде прихваћена и одобрена за суфинансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Пријаве са назнаком назива конкурса обавезно предати у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат, канцеларија 209

«ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26000 ПАНЧЕВА

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца програма.