JAVNI KONKURS

1.Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna i fizička lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

A) Finansiranje sportskih stručnjaka-trenera (prijava i kriterijumi)
B) Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata (prijava i kriterijumi)
V) Razvoj sporta (zahtev i kriterijumi)

 

2. Ciljevi konkursa:

Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje
Zdravstvena prevencija građana
Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama
Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
Promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila
Socijalna integracija osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti
Sistemsko unapređivanje sporta na teritoriji grada Pančeva
Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta
.
3. Predmet sufinansiranja programa i projekta

Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sport za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u naseljenim mestima
Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva
Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva
Programi i projekti koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva
Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2016. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu na pozicijama 292, 293 i 296.

4. Opšti uslovi konkursa

Pravo na sufinansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koja ispunjava sledeće uslove:
Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva
Da postoje i rade najmanje godinu dana (ovaj uslov se ne primenjuje na programe i projekte granskih sportskih saveza i stručnih sportskih udruženja) (član 17.)
Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nema blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nije u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavana za prekršaj ili privredni postupak u vezi sa njenom delatnošću (član 18.)
Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev
Da su ispunile svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 31.12.2015. godine kao i da ih redovno ispunjavaju u 2016. godini.
Da podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

5. Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2016. godinu je do 04. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu u segmentima: Finansiranje sportskih stručnjaka -trenera, Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata, Razvoj sporta. Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“ i na sajtu grada Pančeva www.pancevo.rs i www.sportpancevo.rs.
. Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2016. godinu u segmentima: Finansiranje sportskih stručnjaka -trenera, Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata, Razvoj sporta “. Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI KONKURS«

Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

6. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti lično svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a i u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 2-4, II sprat, ili na telefon Gordane Krstić broj 064/866 24 09 i Branka Krsmanovića broj 064/866 24 25