Gradonačelnik grada Pančeva je raspisao Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2015. godinu. U nastavku možete pročitati ceo tekst konkursa i preuzeti odgovarajuću konkursnu dokumentaciju.


 

Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 1/14 prečišćen tekst, 24/14 i 21/15), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015 .godinu («Službeni list grada Pančeva» broj 28/14, 6/15 i 17/15), Strategije kulturnog razvoja grada Pančeva 2010-2015. i Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2015. godinu

 

Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana sa sedištem na teritoriji grada Pančeva.

 

Kriterijumi za izbor programa/projekata:

 • Programi/projekti čija struktura zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija);
 • Programi/projekti koji su u skladu sa ciljevima, merama i aktivnostima iz Akcionog plana za implementaciju Strategije kulurnog razvoja grada Pančeva 2010-2015. godine i/ili principima, prioritetima, ciljevima i merama iz Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017;
 • Inovativni programi/projekti;
 • Edukativni programi/projekti;
 • Programi/projekti koji promovišu aktivizam i/ili kulturno stvaralaštvo mladih i za mlade u Pančevu;
 • Programi/projekti koji uključuju širu ciljnu grupu mladih;
 • Programi/projekti koji uspostavljaju izgradnju partnerstava.

Imajući u vidu da je Konkurs koncipiran tako da programske/projektne aktivnosti treba da se odvijaju u dvorani „Apolo“, poseban uslov je obavezno partnerstvo sa Domom omladine Pančevo. Predlagači programa/projekta moraju sa Domom omladine utvrditi partnerski odnos i potpisati sporazum o partnerstvu, koji spada u obaveznu projektnu dokumentaciju.

Prijava treba da sadrži (elektronska forma i po 1 štampani primerak):

Prilozi-neobavezni deo:
Materijali, publikacije, medijski izveštaji, ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekta.

Finansiranje:

 • Za ovaj Konkurs, obezbeđena su sredstva u budžetu grada Pančeva za 2015. godinu;
 • Nosioci projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2015. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog programa/projekta putem ovog Konkursa.

Rokovi:

 • Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je 8 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Pančevac“ (do 16. oktobra 2015. godine),
 • Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do kraja 2015. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2016. godine.

Objavljivanje i formulari:

Konkurs je objavljen u lokalnom nedeljnom listu „Pančevac“. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti putem linkova u ovom članku, ili u Odseku za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 308-906 ili mejla marija.komanov@pancevo.rs.

Sredstva neće biti odobrena Udruženjima u sledećim okolnostima:

 • Nepotpunih i neblagovremenih prijava,
 • Podnosiocima koji su ranije dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze,
 • Za profitne i komercijalne projekte,
 • Za predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice, veća od 25% ukupne vrednosti projekta.

Prijave razmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblasti brige o mladima grada Pančeva za 2015. godinu, prema utvrđenim kriterijumima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2015. godinu. Predlagači čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Prijave predati u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na
Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programai projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2015. godinu

Grad Pančevo
Trg Kralja Petra I 2-4
26 000 Pančevo
Odsek za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor
Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja
N E  O T V A R A T I !