Na osnovu Statuta grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ br.1/14 — prečišćen tekst i 24/14), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu (“Sl. list grada Pančeva“ br. 28/14, 6/15 i 17/15) i Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“ br. 51/09 i 99/11-dr. Zakoni), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA
ZA PODRŠKU PROMOCIJI TURIZMA I ZANATSTVA

CILJ: Ovaj konkurs ima za cilj podršku projektima udruženja, sa teritorije grada Pančeva, koja se bave očuvanjem zanatstva, domaće radinosti i unapređenjem turističke ponude grada.

Konkurs se raspisuje u skladu sa Strategijom razvoja grada Pančeva 2014-2020 : strateški prioritet 2 – Povećanje zaposlenosti kroz uvođenje stimulativnih mera u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja; aktivnost 2.2.2.- Podrška starim zanatima i domaćoj radinosti i strateški prioritet 11 – Razvoj turizma, uključivanje turističke ponude Pančeva u ponudu Beograda.

Na osnovu Odluke o budžetu grada Pančeva za 2015. godinu, pozicija: Podrška promocije turizma i zanatske radinosti – konkurs, Grad Pančevo opredeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 300.000 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju registrovana udruženja građana i udruženja preduzetnika (u daljem tekstu Udruženja), sa sedištem na teritoriji grada Pančeva, upisanih u APR ili kod drugog nadležnog organa.
Udruženja koja su dobila sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2015. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog projekta putem ovog Konkursa. Takođe, Udruženja koja nisu opravdala dobijena sredstva po bilo kom ranijem konkursu grada Pančeva, neće imati mogućnost da dobiju sredstva po ovom konkursu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS:
· Popunjen obrazac za podnošenje predloga projekta (preuzeti ovde ),
· Popunjena tabela budžeta projekta (preuzeti ovde ),
· Potpisana izjava o prihvatanju odgovornosti (preuzeti ovde ),
· Fotokopija Rešenja o registraciji u APR ili dugog nadležnog organa,
· Overena kopija izvoda iz Statuta udruženja čime se utvrđuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
· Opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (značajni projekti i aktivnosti) – do dve A4 strane teksta,

Prilozi (neobavezni deo):
Materijali, publikacije, medijski izveštaji, ostala dokumentacija koja ilustruje rad podnosioca predloga projekata.

Dokumentacija se podnosi u elektronskoj formi i u jednom štampanom primerku.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS

Konkurs će se objaviti na zvaničnoj prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs , na strani Projekti i konkursi. Formular za konkurisanje sa ostalom konkursnom dokumentacijom se može preuzeti sa ove strane (linkovi u delu teksta Konkursa gde je navedeno šta sve prijava treba da sadrži), ili u Odeljenju za podršku projektima Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I , III sprat, kancelarija 302.

Prijava se podnosi u Uslužnom centru grada Pančeva, ili poštom na adresu: Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj, Trg kralja Petra I br. 2-4, 26101 Pančevo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za finansiranje projekata za podršku promociji turizma i zanatstva (NE OTVARATI!)

ROKOVI

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs .
Aktivnosti na projektu koje Grad bude finansirao u okviru ovog konkursa moraju biti realizovane do kraja 2015. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predat do 31. januara 2016. godine.

DODELA SREDSTAVA

Javni konkurs sprovodi Komisija obrazovana od strane gradonačelnika grada Pančeva. Komisija razmatra prijave u pogledu ispunjenosti uslova konkursa i vrši vrednovanje projekata Udruženja prema utvrđenim kriterijumima. Gradonačelnik će, na osnovu predloga komisije doneti zaključak o odabranim projektima.

Posebni kriterijumi za vrednovanje i izbor projekta:

1. Struktura projekta zadovoljava utvrđene standarde projekta kao dokumenta (popunjen obrazac i dostavljena kompletna dokumentacija) – od 0 do 10 bodova,
2. Projekat je u skladu sa ciljem konkursa – od 0 do 10 bodova,
3. Projekat je u skladu sa usvojenom Strategijom razvoja grada Pančeva ili sektorskim strategijama, odnosno doprinosi ispunjenju definisanih prioriteta- od 0 do 10 bodova,
4. Statutom udruženja utvrđeni su ciljevi udruženja u oblasti u kojoj se projekat realizuje – od 0 do 10 bodova,

5. Projekat uključuje široku ciljnu grupu – od 0 do 10 bodova,
6. Projekat se promoviše u javnosti – od 0 do 10 bodova,
7. Održivost projekta – od 0 do 10 bodova,
8. Stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi projekat – od 0 do 10 bodova.

Projekat može dobiti najviše 80 bodova. Projekti koji imaju ukupno manje od 40 bodova, neće se uzeti u razmatranje za finansiranje.
Predlagač čija aplikacija bude prihvaćena i odobrena za finansiranje, zaključuje ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza od strane nosioca projekta povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.
Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata koju Komisija utvrdi, objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs . Predlagači projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.
Konačnu odluku o izboru projekta koji će se putem ovog Konkursa finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Sredstva neće biti odobrena Udruženjima u sledećim okolnostima:

• Nepotpunih i neblagovremenih prijava,
• Za profitne i komercijalne projekte,
• Za predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice, veća od 25% ukupne vrednosti projekta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, Odeljenje za podršku projektima, kontakt osoba Tatjana Medić, tel: 013/353-361 i 013/308-711, kao i elektronskim putem na adresi tatjana.medic@pancevo.rs

                                                                                                                                   GRADONAČELNIK GRADA PANČEVA

                                                                                                                                                        Saša Pavlov