На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/09 , 99/11-др. Закони и 44/18-др. Закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 16/18), Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст,12/16, 8/19,16/19 и 2/21) и Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину („Службени лист града Панчева“ број 40/23 и 6/24) Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2024. ГОДИНИ

Циљ конкурса:

Оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Право учешћа:

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана чији се статутарни циљеви и делатност остварују у области у којој се пројекат реализује, са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.

Критеријуми за избор програма/пројеката:

1. Структура програма/пројекта задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) – од 0 до 10 бодова,

2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеним стратегијама развоја града Панчевa, односно садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,

3. Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,

4. Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира и сл.) – од 0 до 10 бодова,

5. Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,

6. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане – од 0 до 10 бодова,

7. Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава од 0 до 10 бодова,

8. Програми/пројекти који се промовишу у јавности од 0 до 10 бодова,

9. Одрживост програма/пројекта од 0 до 10 бодова,

10. Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат – од 0 до 10 бодова.

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Предлог пројекта треба да садржи:

Необавезни део:

  • материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад Удружења и његове компетенције за реализацију предложеног програма/пројекта (у електронској форми),

  • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.),

  • Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, а учесници Конкурса могу да доставе копију решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказује правни статус, као и фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви и делатност удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,

  • Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

Корисник средстава је дужан да пре склапања уговора достави интерни акт о антикорупцијској политици. (Документ о антикоруптивној политици може бити Етички кодекс или акт који садржи етичка правила, а које је удружење усвојило. Ово удружења доказују доставом усвојеног Етичког кодекса односно акта који садржи етичка правила. Такође, може се сматрати да удружења имају акт о антикоруптивној политици уколико су приступила Етичком кодексу мреже организација. У овој ситуацији удружења као доказ достављају изјаву о приступању Етичком кодексу мреже организација или други доказ да су приступила, односно потписала етички кодекс. Такође, план интегритета организације, акт који се односи на спречавање сукоба интереса чланова удружења или неки други вид интерног антикоруптивног акта, представља могућ пример акта о антикоруптивној политици.)

Корисник средстава је дужан да доставља периодичне и завршне извештаје.

Периодичне извештаје дужан је да доставља корисник средстава у случају реализацје програма/пројекта дуже од два месеца, и то на свака два месеца.

Учесник конкурса, односно корисник средстава је дужан да без одлагања писмено обавести Комисију о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора дужан је да обавештава Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе Панчева , као и да промену документује на прописани начин.

Финансирање:

Средства за су/финансирање програма, пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2024. годину.

Носиоци програма/пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2024. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена за:

  • услед подношења непотпуних пријава

  • пријаве подносилаца који су у 2023. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе или је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.

  • програме/пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,

  • профитне и комерцијалне програме/пројекте,

  • предлоге програма/пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за програм/пројекат,

  • трошкове репрезентације.

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2024. године, а завршни наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2025. године.

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Предлоге програма/пројеката разматра Комисија за вредновање програма и пројеката удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2024. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2024. годину.

Предлагачи чији предлог програма/пројекта буду прихваћени закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева и Порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору доноси надлежни орган у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа. Формулари за конкурисање могу се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 207, или са интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-906 или мејла jovana.radonjin@pancevo.rs

Предлози програма/пројеката достављају се обавезно на следећи начин:

Пријаве се подносе електронски на имејл адресу jovana.radonjin@pancevo.rs и у по једном примерку у аналогном (штампаном) путем поште или преко Услужног центра Градске управе града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2024. ГОДИНИ

Град Панчево

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I број 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

(канцеларија број 207)