Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (“Službeni list grada Pančeva“ broj 1/17 i 30/18) i članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07, 83/14- dr. zakon,  101/16-dr. Zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15-prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

 

JAVNI POZIV

 ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI SPORTA

U GRADU PANČEVU ZA  2023. GODINU

Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih godišnjih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

 

 • A) Predškolski i školski sport
 • B) Sportska rekreacija
 • V) Sport osoba sa invaliditetom
 • G) Takmičarski sport
 • D) Sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 • Đ) Organizacija sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo
 • E) Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo u 2023.godini

 

 1. Ciljevi javnog poziva:

 

 • Podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom
 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo
 • Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila
 • Podsticanje i podržavanje sporta u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva
 • Podržavanje rezultata vrhunskog sporta
 • Promovisanje Grada kroz organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija
 • Promovisanje sportskih programa i projekata od posebnog značaja za grada Pančevo

 

 1. Predmet sufinansiranja programa i projekata
 • Godišnji programi i projekti iz oblasti predškolskog i školskog sporta (obrazac  i budžet)
 • Godišnji programi i projekti iz oblasti sportske rekreacije (obrazac)
 • Godišnji programi i projekti sportsko-rekreativne aktivnosti osoba sa invaliditetom (obrazac)
 • Godišnji programi i projekti u oblasti takmičarskog sporta (obrazac individualni sport, obrazac kolektivni sport i budžet)
 • Godišnji programi i projekti za sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva (obrazac i budžet)
 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo (obrazac)
 • Godišnji programi i projekti koji su od posebnog značaja za grad Pančevo u 2023.godini (zahtev i budžet)

Sredstva za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu biće planirana Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2023. godinu.

U okviru programa i projekata finansijski će biti prevashodno podržani troškovi za:

 • Kotizaciju za takmičenja
 • Prevoz na takmičenja
 • Pripreme takmičara
 • Troškovi sudija i delagata
 • Rekvizite i opremu
 • Zakup termina u sportskim objektima
 • Sportske stručnjake, stručnjake u sportu, trenere, sportiste i administrativne radnike
 • Druge materijalne troškove u skladu sa zakonom, drugim propisima i opštim i drugim aktima organa grada Pančeva

 

3. Opšti i posebni uslovi poziva

Pravo na su/finansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije  i druga pravna lica,  kao i  pojedinci  u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima,  koje ispunjavaju sledeće uslove:             

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji).
 • Da postoje i rade najmanje godinu dana. (Ispunjenost ovog uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem rešenja APR-a o registarciji.)
 • Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću, finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu. (Ispunjenost ovih uslova podnosioci prijave i/ili zahteva dokazuju dostavljanjem uverenja iz Prekršajnog i Privrednog suda.)
 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose prijavu/zahtev. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva tako što će u prijavi/zahtevu za sufinansiranje godišnjeg programa i projekta opisati dosadašnja iskustva. Davalac sredstava zadržava pravo da zatraži dokaze od podnosioca zahteva kojima potkrepljuju svoje tvrdnje.)
 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 30.10.2022. godine. (Izjavu o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza podnosioca prijave/zahteva, odnosno korisnika sredstava iz Budžeta grada Pančeva za 2023.godinu, a davalac sredstava može da zatraži na uvid sledeće dokaze: plaćene račune, potvrde ili slično, odnosno sam da pribavi dokaze od nadležnih ustanova i preduzeća.)
 • Da svojim projektom podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu u delu  opisa projekta.)
 • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkurišu. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju  podnosioci prijave i/ili zahteva i to u samom programu ili projektu, u delu  opisa projekta.)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva donela odluku kojim su porodica sa troje i više dece oslobođena plaćanja troškova članarine za decu uzrasta do 14 godina. (Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem odluke o oslobađanju plaćanja troškova članarine.)
 • Da je sportska organizacija koja je podnosilac prijave i/ili zahteva član Sportskog saveza Pančevo. (Ispunjenost ovog uslova dokazuju i podnosioci prijave i/ili zahteva, i to dostavljanjem potvrde Sportskog saveza Pančevo da je sportska organizacija – podnosilac prijave član Sportskog saveza Pančevo.)
 • Uplata Gradske administrativne takse u iznosu od 129,00 dinara na račun broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 i 70/20).
 • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti
 1.  Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023. godinu je do 9. decembra 2022. godine). Javni poziv će se objaviti u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, (www.pancevo.rs).

Prijava sa potpunom konkursnom dokumentacijom predaje se u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1a (u vremenu od 8 do 15 časova), sa naznakom: “Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2023.godinu“ sa nazivom oblasti: predškolski i školski sport, sportska rekreacija, takmičarski sport, sport u naseljenim mestima sa teritorije grada Pančeva, sport osoba sa invaliditetom,  organizacija sportskih manifestacija od  interesa za grad Pančevo  i Programi i projekti od posebnog značaja za grad Pančevo.

Prijave i potpunu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«

Prijave se mogu dostaviti i preporučenom pošiljkom putem pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

 

 1.  Dodatne informacije

 

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti Biljane Mioč svakog radnog dana od 8 do 15  časova putem telefona broj  308 830 lokal 906 064/866-22-90 ili putem mail-a biljana.mioc@pancevo.rs.