Fond za inovacionu delatnost je objavio Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program).
Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru,
tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Finansiranje: Fond dodeljuje 85% od ukupno odobrenog budžeta projekta i ne može biti veći od 80,000 evra.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar do 15 časova.
Pravo učešća imaju:
Podnosilac prijave je pravno lice osnovano u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima, registrovano u APR-u, i koje se nalazi u Srbiji;
Podnosilac prijave je mikro ili malo privredno društvo u skladu sa definicijom Evropske komisije (Evropska komisija – 2003/361/EZ, definicija Evropske Unije za mala i srednja preduzeća  (engl.„SMEs“) http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en)
Podnosilac prijave je privatno privredno društvo (najmanje 51% u privatnom vlasništvu).
Podnosilac prijave je privredno društvo u većinskom srpskom vlasništvu (u vlasništvu srpskog državljanina- imalac pasoša)

Više informacija na link-u:http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-javni-poziv