Na osnovu člana 15. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 112/2015) i Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 66/2023), Komisija za  procenu štete na porodičnim stambenim objekatima u svojini građana nastale usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine (u daljem tekstu Komisija) objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA NAKON ELEMENTARNE NEPOGODE U JULU 2023. GODINE

I    Pozivaju se građani sa teritorije grada Pančeva da prijave šatetu koju su pretreli na svojim porodičnim stambenim objektima usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku  meseca jula 2023. godine

II  Građani štetu mogu prijaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 27. septembrom 2023. godine.

III   Prijava se podnosi u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula 2023. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 66/2023).

Prijava nastale štete se podnosi u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, na propisanom obrascu koji je sastavni deo ovog poziva.

IV Podnosioci prijava su dužni da uz prijavu podnesu i Zakonom propisanu dokumentciju navedenu u obrascu prijave štete (dokaz o stanovanju na adresi na kojoj je prijavljena šteta, podaci iz katastra nepokretnosti, račun za struju, fotokopija lične karte vlasnika-podnosioca prijave, fotokopija kartice tekućeg računa vlasnika-podnosioca prijave). Obrazac prijave štete je objavljen na sajtu grada Pančeva www.pancevo.rs ili se može preuzeti lično u Gradskom uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva.

Prijave upućene van propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, neće se razmatrati od strane Komisije.

Sve dodatne informacije u vezi sa javnim poziv, možete dobiti pozivom broja telefona 013/354-354.

V  Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i na oglasnim tablama mesnih zajednica u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU STETEObrazac prijave – Prijava stete

Obrazac prijave – Prijava stete