Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив
за доделу субвенције
за самозапошљавање почетницима/почетницама у бизнису у 2024. години

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање – филијала Панчево ради оснивања неког облика предузетниуштва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту.

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 150.000,00 динара до 500.000,00 динара у зависности од новорегистроване делатности и висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану.

Субвенције се могу користити искључиво за набавку опреме, машина, репро материјала и резервних делова, адаптацију простора и плаћања пореза и доприноса у првој години посоловања (максимално за 3 месеца) и не могу се користити за куповину возила или мобилних телефона.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за запошљавање- филијала Панчево, Војводе Радомира Путника 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs и са сајта Националне службе за запошљавање- филијала Панчево , са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису самозапошљавање у 2024. години“.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева и сајту Националној служби за запошљавање- филијала 01.07.2024. године

Javni poziv subvencije za samozaposljavanje 2024

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapoτljavanje za 2024. godinu

4_izjave

zakljucak jr, sp i samozapošljavanje