Grad Pančevo i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuju,

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2024. godini

Mera aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa u 2024. godini , podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Mera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Mera se sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Grad Pančevo (u daljem tekstu: Grad) finansira program najduže 12 meseci u slučaju kada se program sprovodi u skladu sa zakonom. U slučaju kada se program sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Grad program finansira u trajanju:

– do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom klasifikacija;

– do 9 meseci za lica sa sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB;

– do 12 meseci za lica sa sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Zahtev za učešće u programu podnose poslodavci, (kao i lica koja se prvi put osposobljavaju za samostalni rad u struci), nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu angažovanja lica ili prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada www.pancevo.rs ili sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, do utroška raspoloživih sredstava a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 30.06.2024. godine.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE.

Javni poziv- strucne prakse 2024
Prijavni formular strucne prakse 2024

zakljucak jr, sp i samozapošljavanje

Pristanak obrada podataka stručna praksa 2024