Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују,

Јавни позив послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса у 2024. години

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса у 2024. години , подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Мера се спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Град Панчево (у даљем тексту: Град) финансира програм најдуже 12 месеци у случају када се програм спроводи у складу са законом. У случају када се програм спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, Град програм финансира у трајању:

– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом класификација;

– до 9 месеци за лица са са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ;

– до 12 месеци за лица са са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Захтев за учешће у програму подносе послодавци, (као и лица која се први пут оспособљавају за самостални рад у струци), надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта Града www.pancevo.rs или са сајта Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева, до утрошка расположивих средстава а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 30.06.2024. године.

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Javni poziv- strucne prakse 2024
Prijavni formular strucne prakse 2024

zakljucak jr, sp i samozapošljavanje

Pristanak obrada podataka stručna praksa 2024