Grad Pančevo i Nacionalna službaza zapošljavanje raspisuju, 

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2023. godini

Mera aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa u 2023. godini  podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

U meru se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevaju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja i dr. s toga prioritet za uključivanje u meru „Stručna praksa“ imaju prvenstveno žene, osobe sa invaliditetom, Romi i madi do 30 godina života.

Mera se sprovodi se u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Grad Pančevo (u daljem tekstu: Grad) finansira program najduže 12 meseci u slučaju kada se program sprovodi u skladu sa zakonom. U slučaju kada se program sprovodi u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, Grad program finansira u trajanju:

– do 6 meseci za lica sa trećim i četvrtim nivoom klasifikacija;

– do 9 meseci za lica sa sa šestim nivoom kvalifikacija i/ili 180 ESPB;

– do 12 meseci za lica sa sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija i 240 ESPB.

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu podnose poslodavci, (kao i lica koja se prvi put osposobljavaju za samostalni rad u struci), nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu angažovanja lica ili prema sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta Grada www.pancevo.rsili sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Za sve potrebne informacije u vezi sa podnošenjem prijava, zainteresovani poslodavci kao i zainteresovana nezaposlena lica mogu se obratiti Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Pančevo ili Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančeva, treći sprat, kancelarija 303.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, do utroška raspoloživih sredstava a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 30.06.2023. godine.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE UZETI U RAZMATRANJE.

Javni poziv poslodavcima za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja stručna praksa u 2023. godini
Zahtev za učešće u realizaciji mere aktivne politike zapošljavanja Stručna praksa u 2023. godini

Pristanak za obradu podataka