Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (”Službeni list grada Pančeva” broj 1/2017) i članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15prečišćen tekst i 12/16) Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje sledeći

JAVNI POZIV

1.Gradonačelnik grada Pančeva poziva sve zainteresovane sportske organizacije i druga pravna i fizička lica da svojim programima i projektima konkurišu za sufinansiranje svojih aktivnosti u oblasti sporta u sledećim segmentima:

 • B) Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata

 • V) Razvoj sporta

2. Ciljevi poziva:

 • Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje

 • Zdravstvena prevencija građana

 • Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama

 • Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno – pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

 • Promovisanje sporta kao segmenta zdravog životnog stila

 • Socijalna integracija osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti

 • Sistemsko unapređivanje sporta na teritoriji grada Pančeva

 • Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta

.

3. Predmet sufinansiranja programa i projekta

 • Programi i projekti koji podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sport za sve, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena, sporta osoba sa invaliditetom kao i razvoja sporta u naseljenim mestima

 • Programi i projekti podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija na teritoriji grada Pančeva

 • Programi i projekti unapređenja stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije grada Pančeva

 • Programi i projekti koji podržavaju aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, granskih saveza i Sportskog saveza grada Pančeva

 • Programi i projekti za realizaciju sportskih manifestacija od interesa za grad Pančevo

 • Programi i projekti kojima se doprinosi razvoju sporta u gradu Pančevu

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2017. godinu planirana su Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu na pozicijama 427 i 428.

4. Opšti uslovi poziva

Pravo na sufinansiranje sportskih programa i projekata imaju sve sportske organizacije i druga pravna lica, kao i pojedinci u segmentu finansiranja sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama i drugim pravnim licima, koja ispunjava sledeće uslove:

 • Da imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji grada Pančeva

 • Da postoje i rade najmanje godinu dana

 • Da nisu u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti, da nemaju blokadu poslovnog računa, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja, da nisu u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njihovom delatnošću

 • Da imaju iskustvo u realizaciji programa i projekta za koji podnose zahtev

 • Da su ispunili svoje ugovorne i druge obaveze prema ustanovama, javnim i javno komunalnim preduzećima, čiji je osnivač grad Pančevo, zaključno sa 31.12.2016. godine kao i da ih redovno ispunjavaju u 2017. godini.

 • Da podstiču i stvaraju uslove za unapređenje sporta za sve, a posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom

 • Da u većoj meri unapređuju kvalitet sporta u segmentu za koji konkuriše

Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze definišu se Ugovorom koji zaključuje Gradonačelnik grada Pančeva i korisnik sredstava, a u skladu sa Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu, Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva i drugim propisima.

5. Prijave i obavezna dokumentacija

Prijave sa potpunom konkursnom dokumentacijom slati na adresu GRADSKA UPRAVA GRADA PANČEVA, TRG KRALJA PETRA I broj 2-4, 26000 Pančevo ili predati u USLUŽNOM CENTRU GRADSKE UPRAVE GRADA PANČEVA sa naznakom: ”Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2017. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata, Razvoj sporta”, sa napomenom » NE OTVARAJ – JAVNI POZIV«.

Prijave na konkurs se mogu dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 204, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, ili preuzeti sa sajta grada Pančeva.

Obavezna dokumentacija treba da sadrži:

 1. Zahtev za sufinasiranje programa i projekata u segmentu Razvoj sporta u 2017.godini ili Prijavu za sufinansiranje pojedinačnih davanja na ime postignutih sportskih rezultata.

 2. Rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre

 3. Uverenje da nosilac programa/projekta u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom nije kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radom sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu (iz Prekršajnog i Privrednog suda)

6.Rok

Rok za predaju konkursne dokumentacije za sufinansiranje programa i projekta iz oblasti sporta u gradu Pančevu za 2017. godinu je do01. decembra 2017. godine, odnosno do utroška sredstava, planiranih Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2017. godinu u segmentima: Pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata, Razvoj sporta. Javni poziv biće objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“ i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, www.pancevo.rs.

 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje!

7. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti lično svakog radnog dana od 8 do 15 časova u prostorijama Sportskog saveza Pančevo, Masarikova 1aiu Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I br. 24, II sprat kancelarja 204, ili na telefon 013 308 795 i Branka Krsmanovića na broj 064/866 24 25

Posebne kriterijume za dodelu sredstava u segmentima pojedinačna davanja na ime postignutih sportskih rezultata i razvoj sporta možete pogledati ovde.