На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник РС“,број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС“,број 7/11), Министарство одбране објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2020. години навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђиван на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну затвора не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
– да има завршене основне академске студије, односно основне струкове студије од значаја за Војску Србије
– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
– да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.
Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.
Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:
– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центра Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе који обавезно садржи почетак и завршетак добровољноог служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатском-конзуларном представноштву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2020. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима.

Добровољно служење војног рока са оружјем и курс за
резервне официре Војске Србије

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије за упут на добровољно служење војног рока у месецу Јуну и на Курс за резервне официре у месецу Септембру.

Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса:
Општи услови:
– да је држављанин Републике Србије;
– да није осуђиван на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну затвора не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);
– да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
– да је здравствено способан за војну службу;
– да није одслужио војни рок са оружјем и
– да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:
– да има завршене основне академске студије односно основне струкове студије од значаја за Војску Србије,
– да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и
– да има позитивну безбедносну проверу.

Више информација могу добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу поднети пријаву.

После потписивања Уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево или Лесковац.
Закон о војној, радној или материјалној обавези, прописује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево