На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима које су стекле статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе („Службени лист града Панчева“, број 38/12 и 21/13), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривањa права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање за 2021. годину

I. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање има лице које испуњава следеће услове :

 • има својство лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе, а које је утврђено од стране репрезентативног удружења у култури, у складу са законом
 • има пребивалиште на територији града Панчева
 • није остварио укупан приход у претходној години, који прелази износ просечне годишње бруто зараде на нивоу града Панчева
 • не поседује непокретну имовину (ни члан заједничког породичног домаћинства-супружник, ванбрачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или усвојилац и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству), осим стана – куће где станује.

II. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање стиче се на основу поднете пријаве и следећих доказа (документи не смеју бити старији од шест месеци), и то :

 1. Попуњени формулар-пријава за остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање (преузима се овде)
 2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и прибављање личних података (преузима се овде или на шалтеру Услужног центра Градске управе града Панчева)
 3. Уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о чињеницама уписаним у евиденцију
 4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном односу
 5. Пореско уверење о висини остварених годишњих прихода
 6. потврда Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Панчево, о катастарским приходима на непокретностима, Жарка Зрењанина 19 Панчево,
 7. Оверена изјава о броју чланова заједничког породичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене обавезе у Пореској управи на основу доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, неће се узимати у разматрање.

III. Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 31.12.2020. године

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног центра Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4 , са назнаком:

за“ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, ради остваривање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање „

Јавни позив je објављен и на званичној интернет страници града Панчева. Додатне информације могу се добити на телефон 013/308 906, или путем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.