На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне поноћи ( “Службени гласник РС“ бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00172/2019-2 од 26. децембра 2019.године Градоначелник града Панчева расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину, средства у износу од 40.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за живот грађана;

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину;

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 19.000.000,00 динара

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;

 • мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

 • разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

 • степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

 • степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта

 • неопходни ресурси за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;

 2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;

 5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

 6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац“.

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави Градоначелнику града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31.12.2020.године, а рок за подношење извештаја је до 31.01.2021.године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац и буџет за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац  и Буџет можете преузети овде.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

 3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)

 4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)

 5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

 7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

 8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године

 9. потписана Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (ОБРАЗАЦ 1)

 10. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 126,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16 , 33/17, 34/18 и 41/19).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу:

Градска управа града Панчева,

Трг Краља Патра I, број 2-4,

26000 Панчево,

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 часова, у канцеларији број 204 или путем телефона: 013/308 795 и 013/308 906.