Градоначелник града Панчева је расписао Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева, за 2015. годину. У наставку можете прочитати цео текст конкурса и преузети одговарајућу конкурсну документацију.


 

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Одлуке о буџету града Панчева за 2015 .годину («Службени лист града Панчева» број 28/14 и 6/15) и Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017, Градоначелник града Панчева је расписао

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА,
У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА, ЗА 2015. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Стратегијe бриге о младима града Панчева 2014-2017.

 

У обзир за су/финансирање узимаће се:

Пројекти и програми који су усклађени са приоритетним областима:

 • Образовање младих,
 • запошљавање младих,
 • здравље и одрастање младих,
 • безбедност младих,
 • мобилност и интеркултурализам младих,
 • учешће младих у доношењу одлука и
 • активизам и волонтеризам младих.

Пројекти и програми који поштују принципе:

 • Поштовање људских права,
 • равноправност и једнаке шансе за све,
 • одговорност,
 • доступност,
 • солидарност,
 • сарадња,
 • активно учешће младих,
 • целоживотно учење,
 • заснованост.

Приоритет приликом одлучивања о додели средстава имаће пројекти и програми који:

 • Укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта;
 • подразумевају активности које се реализују у насељеним местима на територији града Панчева;
 • укључују младе из маргинализованих група;
 • промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;
 • се односе на активности усмерене на информисање младих;
 • се односе на неку од следећих уже специфицираних тема у оквиру приоритетних области:

Образовање младих: Пројекти и програми неформалног образовања,
Запошљавање младих: Пројекти који се односе на област професионалне оријентације и каријерног информисања, пројекти који се односе на подстицање омладинског предузетништва,
Здравље и одрастање младих: Пројекти који се односе на области болести зависности, репродуктивног здравља, емоционалног развоја младих (подстицање оснивања саветовалишта), пројекти који подразумевају уважавање и промовисање здравих стилова живота и позитивних вредности,
Безбедност младих: Пројекти који се односе на безбедност младих у саобраћају, превенцију насиља,
Мобилност и интеркултурализам младих: Пројекти који подразумевају уважавање и промовисање међуетничких односа и интеркултуралног дијалога, пројекти који подстичу мобилност младих,
Учешће младих у доношењу одлука: Пројекти који се односе на информисање младих о политичкој и адмнистративној структури свих нивоа доношења одлука, пројекти који подразумевају учење о процесима доношења одлука, пројекти који се односе на истраживање стања о потребама младих у оквиру неке од приоритетних области,
Активизам и волонтеризам младих: Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада,

 • се односе на неку другу тему у оквиру приоритетних области, која је од значаја за град Панчево и побољшање квалитета живота младих у Граду.

Право учешћа имају организације/удружења грађана регистрована на територији града Панчева.

Предлог пројекта треба да садржи:

Необавезни део:

Материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад подносиоца предлога пројекта (у електронској форми),
додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.).

 

Удружења грађана која нису попунила Упитник за прикупљање података потребних за ажурирање и допуну постојеће базе организација цивилног друштва града Панчева, морају да га доставе уз конкурсну апликацију. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети овде, или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројекта за:

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве,
 • предлоге пројеката подносилаца који су у 2014. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
 • пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
 • захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним пројектима,
 • предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за пројекат.

——————————————————————————–

Посебан сегмент овог Конкурса односи се на су/финансирање студијских путовања на територији Европе, који за циљ имају стицање и унапређење знања (стручне праксе, конференције, конгреси, стручни скупови, семинари).

Право учешћа на овом сегменту Конкурса имају студенти и студенткиње који/e:

 • Су држављани/ке Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
 • имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица,
 • су студенти/киње факултета и Универзитета акредитованих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС,
 • су први пут уписали текућу годину студија,
 • у претходној години студирања имају просечну оцену најмање 9,00.

Апликација за су/финансирање студијских путовања треба да садржи:

 • Попуњен формулар за су/финансирање студијских путовања,
 • биографију студента/киње,
 • потписану изјаву о прихватању одговорности,
 • потврду факултета о редовном упису текуће године студија,
 • потврду факултета о просечној оцени током претходне године студирања,
 • фотокопију уверења о држављанству и фотокопију личне карте – за држављане/ке Републике Србије, односно документ којим се доказује статус избеглог или расељеног лица,
 • позивно писмо установе или организације у чијем програму (стручној пракси, конференцији, конгресу, стручном скупу, семинару и сл.) студент/киња узима учешће,
 • најмање једну препоруку (институциja, других дoнaтoрa, појединаца, и сл.).

Студенти/киње чија студијска путовања буду одобрена за су/финансирање, имаће обавезу да након повратка, као саставни део извештавања, припреме и организују јавни скуп (трибину, презентацију, округли сто) у сарадњи са Канцеларијом за младе, те да овим путем представе искуства и знања која су стекли током студијског боравка, а која су значајна за локалну заједницу.

——————————————————————————–

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Панчевац“ (до 23. октобра 2015. године).

Формулар за подношење предлога пројеката, табела буџета, формулар за су/финансирање студијских путовања (као и формулари за потписивање Споразума о партнерству и Изјаве о прихватању одговорности) могу да се преузму путем линкова у овом чланку, као и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања и Канцеларији за младе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204.

Програми/пројекти и студијска путовања треба да се реализују најкасније до краја 2015. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године.

Средства за су/финансирање програма и пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева.

Предлоге пројеката и апликације за студијска путовања разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у области бриге о младима града Панчева за 2015. годину, на основу чијег мишљења ће Градоначелник града Панчева извршити избор и утврдити средства за њихову реализацију. Предлагачи чији је пројекат прихваћен или апликација за студијско путовање одобрена, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Резултати ће бити објављени на интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, након доношења закључка Градоначелника.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања и Канцеларији за младе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204, путем телефона 308-907 и 308-906, или путем имејла marija.komanov@pancevo.rs .

Предлози пројеката и апликације за студијска путовања достављају се обавезно:

  • у електронској форми (на диску или путем мејла marija.komanov@pancevo.rs) и
  • у штампаној форми, у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ БРИГЕ О МЛАДИМА ГРАДА ПАНЧЕВА, ЗА 2015. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Канцеларија за младе

Н Е   О Т В А Р А Т И !