Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011 i 116/2022-dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br.16/18), Statuta grada Pančeva (Službeni list grada Pančevabr. 25/15-prečišćen tekst 12/16, 8/19, 16/19, i 2/21), i Odluke o budžetu grada Pančeva za 2024. godinu („Službeni list grada Pančeva“ br. 40/23) , Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2024. GODINU

Ovim Konkursom će se podržati programi i projekti koji se realizuju na teritoriji grada Pančeva, a čiji se sadržaj odnosi na unapređenje položaja i kvaliteta života mladih, zadovoljavanje potreba mladih i rešavanje specifičnih problema mladih, prema konkursnim zadacima u okviru prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

U obzir za su/finansiranje uzimaće se:

1. Projekti i programi koji su usklađeni sa prioritetnim oblastima:

 • obrazovanje mladih ( Projekti i programi neformalnog obrazovanja…),

 • zapošljavanje mladih (Projekti koji se odnose na oblast profesionalne orijentacije i karijernog informisanja, projekti koji se odnose na podsticanje omladinskog preduzetništva…),

 • zdravlje i odrastanje mladih (Projekti koji se odnose na oblasti bolesti zavisnosti, reproduktivnog zdravlja, emocionalnog razvoja mladih (podsticanje osnivanja savetovališta), projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje zdravih stilova života i pozitivnih vrednosti…),

 • bezbednost mladih (Projekti koji se odnose na bezbednost mladih u saobraćaju, bezbednost mladih na internetu, prevenciju nasilja…),

 • mobilnost i interkulturalizam mladih (Projekti koji podrazumevaju uvažavanje i promovisanje međuetničkih odnosa i interkulturalnog dijaloga, projekti koji podstiču mobilnost mladih…),

 • učešće mladih u donošenju odluka (Projekti koji se odnose na informisanje mladih o političkoj i admnistrativnoj strukturi svih nivoa donošenja odluka, projekti koji podrazumevaju učenje o procesima donošenja odluka, projekti koji se odnose na istraživanje stanja o potrebama mladih u okviru neke od prioritetnih oblasti…) i

 • aktivizam i volonterizam mladih (Projekti koji se odnose na promovisanje volonterizma-podsticanje volonterskih akcija i afirmaciju volonterskog rada… ).

2. Projekti i programi koji poštuju sledeće principe:

 • poštovanje ljudskih prava,

 • ravnopravnost i jednake šanse za sve,

 • odgovornost,

 • dostupnost,

 • solidarnost,

 • saradnja,

 • aktivno učešće mladih,

 • celoživotno učenje i

 • zasnovanost.

Kriterijumi za izbor programa/projekata:

1. Tehnička ispravnost i kvalitet dostavljene dokumentacije – od 0 do 10 bodova,

2. Programi/projekti koji su u skladu sa usvojenom Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine, odnosno da sadržaj doprinosi dugoročnom unapređenju oblasti iz koje je tema programa/projekta – od 0 do 10 bodova,

3. Programi/projekti koji uključuju veći broj mladih (od 15 – 30 godina) koji su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta; – od 0 do 10 bodova,

4. Programi/projekti koji podrazumevaju aktivnosti koje se realizuju na teritoriji grada Pančeva i koji uključuju mlade sa teritorije grada Pančeva u pripremu i realizaciju projekta; – od 0 do 10 bodova,

5. Programi/projekti koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa; – od 0 do 10 bodova,

6. Programi/projekti koji promovišu umrežavanje, udruživanje i saradnju mladih pojedinaca/ki, neformalnih grupa i udruženja, formiranja asocijacija i krovnih organizacija;– od 0 do 10 bodova,

7. Programi/projekti koji sadrže volonterski rad i programi/projekti koji su sufinansirani od strane nekog drugog udruženja, institucije ili pojedincaod 0 do 10 bodova,

8. Programi/projekti čije aktivnosti realizuju stručne osobe, čije uloge su jasno definisane – od 0 do 10 bodova,

9. Održivost programa/projekta i mogućnost njegovog nastavka – od 0 do 10 bodova,

10. Održivost organizacije (sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo udruženja da sprovede predloženi program/projekat) – od 0 do 10 bodova.

Projekti će biti vrednovani prema ovim kriterijumima. Program/projekat može dobiti najviše 100 bodova. Ukoliko jedan od deset kriterijuma ima nula bodova, program/projekat se smatra diskvalifikovanim i ne ulazi u dalje razmatranje.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora imaju sledeći subjekti:
– udruženja mladih,
– udruženja za mlade i savezi.

Udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi imaju pravo da podnesu prijavu za
finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja moraju biti evidentirana u Jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih i
udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Predlog programa/projekta treba da sadrži:

 • popunjen formular za podnošenje predloga programa/projekta,

 • popunjenu tabelu budžeta programa/projekta,

 • kopiju Rešenja o registraciji udruženja u APRu,
 • biografiju koordinatora/ke programa/projekta,
 • imena članova/ca projektnog tima (kratak opis dosadašnjeg iskustva-kvalifikacija)
 • biografiju Udruženja – opis prethodnih iskustava i dostugnuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),
 • kopiju izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje,

 • potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti, odsustvu sukoba interesa i nepostojanju obezbeđenih sredstava

 • potpisan sporazum o partnerstvu (za partnerske projekte)

 • izjava o davanju saglasnosti za obradu podataka o ličnosti
 • uplatu Gradske administrativne takse u iznosu od 150, 00 dinara na račun

broj: 840-742241843-03, broj modela: 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1. Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ br. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16,33/17, 34/18, 41/19, 70/20, 36/22 i 41/23);

Neobavezni deo:

 • materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad Udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa/projekta (u elektronskoj formi),
 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca, itd.),
 • Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, a učesnici Konkursa mogu da dostave kopiju rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status, kao i fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi i delatnost udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se projekat realizuje,
 • Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druge dokumente i dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi.
 • Korisnik sredstava je dužan da pre sklapanja ugovora dostavi interni akt o antikorupcijskoj politici. (Dokument o antikoruptivnoj politici može biti Etički kodeks ili akt koji sadrži etička pravila, a koje je udruženje usvojilo. Ovo udruženja dokazuju dostavom usvojenog Etičkog kodeksa odnosno akta koji sadrži etička pravila. Takođe, može se smatrati da udruženja imaju akt o antikoruptivnoj politici ukoliko su pristupila Etičkom kodeksu mreže organizacija. U ovoj situaciji udruženja kao dokaz dostavljaju izjavu o pristupanju Etičkom kodeksu mreže organizacija ili drugi dokaz da su pristupila, odnosno potpisala etički kodeks. Takođe, plan integriteta organizacije, akt koji se odnosi na sprečavanje sukoba interesa članova udruženja ili neki drugi vid internog antikoruptivnog akta, predstavlja moguć primer akta o antikoruptivnoj politici.)

Korisnik sredstava je dužan da dostavlja periodične i završne izveštaje.

Periodične izveštaje dužan je da dostavlja korisnik sredstava u slučaju realizacije programa/projekta duže od dva meseca, i to na svaka dva meseca.

Učesnik konkursa, odnosno korisnik sredstava je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti Komisiju o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, a Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave Pančeva tokom važenja ugovora, kao i da promenu dokumentuje na propisani način.

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje programa, projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2024. godinu.

Nosioci programa/projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2024. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstva za isti predlog programa/projekta putem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena:

 • podnošenjem nepotpunih prijava

 • za prijave podnosilaca koji su u 2023. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze ili je sa udruženjem u prethodne dve godine raskinut ugovor zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.
 • za programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,
 • za profitne i komercijalne programe/projekte,
 • za predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat,
 • za troškove reprezentacije

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 1. oktobra 2024. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti na projektu koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2024. godine, a završni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2025. godine.

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Predloge programa/projekata razmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2024. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2024. godinu.

Predlagač čiji predlog programa/projekta bude prihvaćen zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva i Portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana i pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata.

Odluku o prigovoru nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa/projekata koja će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva, kao i na Portalu e-Uprava.

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs, na Portalu e-Uprava, kao i u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac”. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva, Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 207, ili sa internet prezentacije www.pancevo.rs. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-795 ili mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs

Predlozi programa/projekata dostavljaju se obavezno na sledeći način:

Prijave se podnose elektronski na imejl adresu kancelarijazamlade@pancevo.rs i u po jednom primerku u analognom (štampanom) putem pošte ili preko Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

Prijava na

K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA

U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2024. GODINU

Grad Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I broj 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Kancelarija za mlade (kancelarija broj 207)

Instruktaža za sva zainteresovana lica biće održana u sredu 29.05.2024. godine u 16 časova u sali Sportskog saveza – Masarikova 1a