На основу Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011 и 116/2022-др. закон), Уредбe о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр.16/18), Статута града Панчева (Службени лист града Панчевабр. 25/15-пречишћен текст 12/16, 8/19, 16/19, и 2/21), и Одлуке о буџету града Панчева за 2024. годину („Службени лист града Панчева“ бр. 40/23) , Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИMA ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Овим Конкурсом ће се подржати програми и пројекти који се реализују на територији града Панчева, а чији се садржај односи на унапређење положаја и квалитета живота младих, задовољавање потреба младих и решавање специфичних проблема младих, према конкурсним задацима у оквиру приоритетних области Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

У обзир за су/финансирање узимаће се:

1. Пројекти и програми који су усклађени са приоритетним областима:

 • образовање младих ( Пројекти и програми неформалног образовања…),

 • запошљавање младих (Пројекти који се односе на област професионалне оријентације и каријерног информисања, пројекти који се односе на подстицање омладинског предузетништва…),

 • здравље и одрастање младих (Пројекти који се односе на области болести зависности, репродуктивног здравља, емоционалног развоја младих (подстицање оснивања саветовалишта), пројекти који подразумевају уважавање и промовисање здравих стилова живота и позитивних вредности…),

 • безбедност младих (Пројекти који се односе на безбедност младих у саобраћају, безбедност младих на интернету, превенцију насиља…),

 • мобилност и интеркултурализам младих (Пројекти који подразумевају уважавање и промовисање међуетничких односа и интеркултуралног дијалога, пројекти који подстичу мобилност младих…),

 • учешће младих у доношењу одлука (Пројекти који се односе на информисање младих о политичкој и адмнистративној структури свих нивоа доношења одлука, пројекти који подразумевају учење о процесима доношења одлука, пројекти који се односе на истраживање стања о потребама младих у оквиру неке од приоритетних области…) и

 • активизам и волонтеризам младих (Пројекти који се односе на промовисање волонтеризма-подстицање волонтерских акција и афирмацију волонтерског рада… ).

2. Пројекти и програми који поштују следеће принципе:

 • поштовање људских права,

 • равноправност и једнаке шансе за све,

 • одговорност,

 • доступност,

 • солидарност,

 • сарадња,

 • активно учешће младих,

 • целоживотно учење и

 • заснованост.

Критеријуми за избор програма/пројеката:

1. Техничка исправност и квалитет достављене документације – од 0 до 10 бодова,

2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеном Националном стратегијом за младе за периoд од 2015. до 2025. године, односно да садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,

3. Програми/пројекти који укључују већи број младих (од 15 – 30 година) који су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта; – од 0 до 10 бодова,

4. Програми/пројекти који подразумевају активности које се реализују на територији града Панчева и који укључују младе са територије града Панчева у припрему и реализацију пројекта; – од 0 до 10 бодова,

5. Програми/пројекти који укључују младе из маргинализованих група; – од 0 до 10 бодова,

6. Програми/пројекти који промовишу умрежавање, удруживање и сарадњу младих појединаца/ки, неформалних група и удружења, формирања асоцијација и кровних организација;– од 0 до 10 бодова,

7. Програми/пројекти који садрже волонтерски рад и програми/пројекти који су суфинансирани од стране неког другог удружења, институције или појединцаод 0 до 10 бодова,

8. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане – од 0 до 10 бодова,

9. Одрживост програма/пројекта и могућност његовог наставка – од 0 до 10 бодова,

10. Одрживост организације (способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат) – од 0 до 10 бодова.

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у области омладинског сектора имају следећи субјекти:
– удружења младих,
– удружења за младе и савези.

Удружења младих, удружења за младе и савези имају право да поднесу пријаву за
финансирање или суфинансирање програма и пројеката под условом да им је регистровано седиште на територији Града Панчева.

Удружења морају бити евидентиранa у Јединственој евиденцији удружења младих и
удружења за младе и њихових савеза код Министарства туризма и омладине Републике Србије.

Предлог програма/пројекта треба да садржи:

 • попуњен формулар за подношење предлога програма/пројекта,

 • попуњену табелу буџета програма/пројекта,

 • копију Решења о регистрацији удружења у АПРу,
 • биографију координатора/ке програма/пројекта,
 • имена чланова/ца пројектног тима (кратак опис досадашњег искуства-квалификација)
 • биографију Удружења – опис претходних искустава и достугнућа Удружења (релевантни пројекти и активности),
 • копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,

 • потписану изјаву о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава

 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте)

 • изјава о давању сагласности за обраду података о личности
 • уплату Градске административне таксе у износу од 150, 00 динара на рачун

број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 38/15, 38/16,33/17, 34/18, 41/19, 70/20, 36/22 и 41/23);

Необавезни део:

 • материјали, публикације, новински чланци, остала документација која илуструје рад Удружења и његове компетенције за реализацију предложеног програма/пројекта (у електронској форми),
 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца, итд.),
 • Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, а учесници Конкурса могу да доставе копију решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказује правни статус, као и фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви и делатност удружења остварују у области у којој се пројекат реализује,
 • Комисија задржава право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.
 • Корисник средстава је дужан да пре склапања уговора достави интерни акт о антикорупцијској политици. (Документ о антикоруптивној политици може бити Етички кодекс или акт који садржи етичка правила, а које је удружење усвојило. Ово удружења доказују доставом усвојеног Етичког кодекса односно акта који садржи етичка правила. Такође, може се сматрати да удружења имају акт о антикоруптивној политици уколико су приступила Етичком кодексу мреже организација. У овој ситуацији удружења као доказ достављају изјаву о приступању Етичком кодексу мреже организација или други доказ да су приступила, односно потписала етички кодекс. Такође, план интегритета организације, акт који се односи на спречавање сукоба интереса чланова удружења или неки други вид интерног антикоруптивног акта, представља могућ пример акта о антикоруптивној политици.)

Корисник средстава је дужан да доставља периодичне и завршне извештаје.

Периодичне извештаје дужан је да доставља корисник средстава у случају реализације програма/пројекта дуже од два месеца, и то на свака два месеца.

Учесник конкурса, односно корисник средстава је дужан да без одлагања писмено обавести Комисију о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, а Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе Панчева током важења уговора, као и да промену документује на прописани начин.

Финансирање:

Средства за су/финансирање програма, пројеката по основу овог Конкурса обезбеђена су у буџету града Панчева за 2024. годину.

Носиоци програма/пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2024. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.

Су/финансирајућа средства путем овог конкурса неће бити одобрена:

 • подношењем непотпуних пријава

 • за пријаве подносилаца који су у 2023. години добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису у предвиђеном року поднели извештај о реализацији програма/пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе или је са удружењем у претходне две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава.
 • за програме/пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности,
 • за профитне и комерцијалне програме/пројекте,
 • за предлоге програма/пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за програм/пројекат,
 • за трошкове репрезентације

Рокови:

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. октобра 2024. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до 31. децембра 2024. године, а завршни наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2025. године.

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:

Предлоге програма/пројеката разматра Комисија за вредновање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора града Панчева за 2024. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2024. годину.

Предлагач чији предлог програма/пројекта буде прихваћен закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева и Порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана и право приговора у року од осам дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору програма/пројеката која ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева, као и на Порталу е-Управа.

Објављивање, формулари и додатне информације:

Информација о Конкурсу ће се објавити на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у локалном недељном листу “Панчевац”. Формулари за конкурисање могу се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 207, или са интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-795 или мејла kancelarijazamlade@pancevo.rs

Предлози програма/пројеката достављају се обавезно на следећи начин:

Пријаве се подносе електронски на имејл адресу kancelarijazamlade@pancevo.rs и у по једном примерку у аналогном (штампаном) путем поште или преко Услужног центра Градске управе града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:

Пријава на

К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2024. ГОДИНУ

Град Панчево

Градска управа града Панчева

Трг Краља Петра I број 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Канцеларија за младе (канцеларија број 207)

Инструктажа за сва заинтересована лица биће одржана у среду 29.05.2024. године у 16 часова у сали Спортског савеза – Масарикова 1а