ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11 , 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15-усклађени динарски износи, и 83/16 91/2016–усклађени динарски износи i 104/16 – др. закон ) чланом 6. дефинисани су изворни јавни приходи који припадају јединици локалне самоуправе остварени на њеној територији (порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, таксе, накнаде у складу са законом , приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности итд).

Чланом 7. наведеног Закона прописано је да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси и накнада утврђује јединица локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Ставом 2. истог члана регулисано је да се одлука доноси након одржавања јавне расправе.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се у периоду од 11. до 18. фебруара 2017. године.

Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Трг Краља Петра I 2-4 , непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу rasprava@pancevo.rs .

Нацрт одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама сачинили су : Секретаријат за пореску администрацију, Агенција за саобраћај, Секретаријат за финансије, Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и Секретаријат за привреду и економски развој.

Нацрт одлуке

Позив за јавну расправу