ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева

Нацртом одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева
прописује се почетна висина закупнине за пословни простор по зонама, почетна висина закупнине за магацински простор по зонама и почетна висина закупнине по категоријама за зидане гараже.

Предложене цене почетне висине закупнине за пословни простор по зонама, почетне висине закупнине за магацински простор по зонама и почетне висине закупнине по категоријама за зидане гараже више су у односу на претходну годину за 2,8%, исказане су без ПДВ и у складу су са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео Министар финансија и са чланом 9. Закона о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“, број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14, 5/15 – усклађени дин. изн., 83/15 и 5/16 – усклађени дин. изн.).

Документација:

Јавни позив за учешће у Јавној расправи

Јавни позив

Нацрт Одлуке