Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 03. do 11. decembra2020. godin

Nacrtom odluke o izmenama Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i garažama grada Pančeva

propisuje se početna visina zakupnine za poslovni prostor po zonama, početna visina zakupnine za magacinski prostor po zonama i početna visina zakupnine po kategorijama za zidane garaže.

 Predložene cene početne visine zakupnine za poslovni prostor po zonama, početne visine zakupnine za magacinski prostor po zonama i početne visine zakupnine po kategorijama za zidane garaže uvećane su, više su u odnosu na prethodnu godinu za 2,0%, iskazane su bez PDV  i u skladu su saFiskalnom strategijom za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službeni glasnik RS“ broj: 142/20) i sa članom 9. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ broj 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn., 68/14 – dr. zakon, 142/14, 5/15 – usklađeni din. izn., 83/15, 5/16 – usklađeni din. izn., 108/16, 7/17 – usklađeni din. izn., 113/17, 13/18 – usklađeni din. izn., 30/18, 4/19 – usklađeni din. izn., 72/19i 8/20).

Pozivaju se zainteresovani građani, poslovna udruženja, privredni subjekti, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije za vreme trajanja rasprave dostavljaju na adresu:  Grad Pančevo, Gradska uprava, Sekretarijat za finansije, Trg Kralja Petra I 2-4, neposredno na pisarnici Gradske uprave ili elektronskim putem na adresu rasprava@pancevo.rs.

 

 

 

Javni poziv za ucesce u javnoj raspravi

Nacrt Odluke o izmenama Odluke o poslovnom magacinskom prostpru i garazama grada Panceva