Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-70, deonica Pančevo-Vršac-granični prelaz sa Rumunijom (Vatin).

Oglas rani javni uvid

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs